Handlingsplanen skal sikre at alle barnehager i Stange arbeider systematisk med å
forebygge, avdekke og håndtere mobbing og annen krenkende atferd, jf. intensjonene i
§§ 41, 42 og 43 i Lov om barnehager. Barn i barnehagene i Stange skal ikke bli utsatt
for krenkelser som for eksempel mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering og
vold. Handlingsplanen skal gi kunnskap om ulike former for krenkelse og sette fokus på
forebyggende arbeid i barnehagen.

Planen skal bidra til at krenkelser avdekkes og sikre at barnehagen har rutiner for håndtering av mobbing og andre krenkelser. Plikten til å sette inn tiltak varer inntil barnet
har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Det innebærer at barnehagens plikt
løper så lenge barnet opplever at barnehagemiljøet ikke er trygt og godt. 

Dokumenter og skjemaer
Aktivitetsplan etter barnehagelovenPDF (123KB)Word (DOCX, 13KB)
Evaluering av aktivitetsplanPDF (125KB)Word (DOCX, 13KB)
RessursbankPDF (70KB)Word
VarslingsskjemaPDF (129KB)Word (DOCX, 15KB)