Kommunestyret velger følgende styrer, råd og utvalg

 • Valgstyret
 • Likestillingsråd
 • Eiendomsskatteutvalg
 • Klagenenmnd for eiendomsskatt
 • Sakkyndige eiendomsskattenemnd
 • Representanter til Hedmarken revisjon IKS
 • Representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådet i Hedmark
 • Representant til Kirkelige fellesråd
 • Representant til Hedemarken turistløyper
 • Representant til Hedmarken kulturpris
 • Kommunalt alkoholkontrollutvalg
 • Representanter til aldersboligstiftelsenes styrer
 • Tilsynskomite for Fosselva
 • Tilsynskomite for Nordre og Søndre Starelv
 • Tilsynskomite for Fura
 • Representanter til regionrådet for Hamarregionen
 • Styre til Stange kommunale boligforetak
 • Medlemmer til interkommunalt brann- og feievesen
 • Styret for Stange næringsråd
 • Vilt- og innlandsfiskenemnd
 • Representanter til kontaktutvalget for landbruk/landbruksrådet
 • Tilflytningsnemnd
 • Innvkvarteringsnemnder
 • Barnas talsperson i det faste planutvalget
 • Representant til jernbaneforum Dovrebanen sør
 • Representanter til representantskap Hias 
 • Representant til vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
 • Representanter til Integreringsrådet