En felles identitet

«Himmel over alt der jeg ser. Følelsen av at alt er så åpent…» Slik innledes filmen som promoterer Stange kommune og hva det vil si å leve i Norges grønne lunge. Det handler om pusterom – å gi folk rom til å være tro mot seg selv og nok plass til å strekke seg mot målene sine. 

Den visuelle identiteten til Stange fremhever ikke bare det unike ved kommunen, men det kommuniserers også med en visuell enkelhet de fleste vil forstå. Inkluderende. Gjennom enkel bruk av bilder, typografi og luftig layout kommer åpenheten til syne, og designmanualen er designet for å inspirere til korrekt forvaltning av profilen. 

Kommunevåpen

Stanges kommunevåpen er i grønt en sølv ard. Landbruksredskapet ard viser til Stange kommune som jordbrukskommune. Arden er en forløper for plogen, og den ble også mye brukt til potethypping etter at den ellers hadde gått ut av bruk.

Bruk av kommunevåpen kan bare skje etter tillatelse av Stange kommune og i henhold til de heraldiske reglene for bruk av kommunevåpenet. 

hentet fra Stange Historielags årbok fra 1987:

Stange kommunestyre behandlet i sak 117/84 kulturutvalgets forslag om å starte arbeidet med å lage kommunevåpen for Stange, og sluttet seg til forslaget med visse endringer. I februar 1985 ble invitasjon sendt ut til Stange Historielag, velforeninger og skoler med oppfordring til å sende inn forslag til motiver. Men responsen var liten. Tre personer kom med en del forslag som ble vurdert av Riksarkivet. Ingen kunne utnyttes direkte. Men ett av Gyda Lahlums forslag, en stilisert utgave av Thorbjørnsens maleri ”Plogkaren” inneholder en detalj som kan utnyttes heraldisk – nemlig en ard.

Samtidig var det kjent at kunstneren Arne Løvstad, Oslo – opprinnelig fra Hedemarken – hadde arbeidet så mye med arden som motiv for kommunevåpen at Riksarkivet ikke hadde noen innvendinger mot hans forslag. Kultursjef Terje Moshaug fikk reservert motivet gjennom et brev fra Riksarkivet, og hans forslag om å velge arden som motiv ble vedtatt i kommunestyrets møte 16. oktober 1985. Hedmarksarden er et motiv som uten videre forklaring kan oppfattes av kommunens innbyggere.

I brev av 20. desember 1985 meddelte Riksarkivet til Arne Løvstad at de ikke hadde noen merknader til kunstnerens skisse av våpen, flagg og segl (stempel) og at motivet ”ard” var reservert for Stange kommune inntil saksbehandling var avsluttet.

I kommunestyrets møte 12. februar 1986 ble det vedtatt å velge sølv ard på grønn bunn som metall/farge på kommunevåpenet. På dette grunnlag utarbeidet Arne Løsvtad ferdige tegninger til våpen, flagg og segl (stempel), og Riksarkivet godkjente utførelsene i brev av 13. mars. Søknaden ble sendt 8. april til fylkesmannen i Hedmark med videre ekspedisjon til Kommunal- og Arbeidsdepartementet 15. april.

I statsråd 20. juni 1986 ble det så bestemt:

”Stange kommunestsyres vedtak 12. februar 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes. Stange kommunes våpen blir: I grønt en sølv ard. Stange kommunes flagg blir: I grønt en hvit ard.”

Profil

Stange kommune er Norges grønne lunge. Profilen bygger på en følelse av at alt er så åpent – et pusterom, og de profilbyggende elementene er med på å understreke disse viktige kjenntegene ved kommunen.

Farger

Stange kommune sin primærfarge er grønn. Fargen er historisk for Stange, og bidrar til å gjøre Stange kommune tydelig.

Stil og tone

Bildestilen skal representere alt det du finner i Stange. Utfoldelse, mangfold, og utvikling. Dette kombinert med nærhet til naturen og jordbruket du finner der.
Hovedvekten av bilder skal være mennesker i naturlige settinger. Relasjoner mennesker i mellom og alt arbeid som gjøres i en kommune.

Bruk av nærbilder og detaljer til å formidle nærhet til råvarene, er en fin måte å illustrere det grønne. Landskapet er og en viktig faktor, og det er viktig at disse bildene formidler åpenhet, himmel og alt som er med å forsterke «pusterom» og «Norges grønne lunge». 

Når vi puster fylles lungene med luft. Denne heve-senke bevegelsen kommer til uttrykk visuelt blant annet ved bruk av typografi.

Luftige komposisjoner i kombinasjon med nærhet til objektene, skal være den bærende «tone of voice» for Stange kommune.

Se vår designmanual (PDF, 21MB)