Her kan du lese mer om de ulike lærlingemulighetene i Stange kommune

Søk læreplass

Som lærling får du en fagutdanning gjennom lønnet praksis, bred erfaring og en god start på arbeidslivet.

Fristen for å søke hovedinntak er 1. mars hvert år. Søknader som kommer inn etter fristen blir vurdert fortløpende dersom vi har ledige læreplasser i det aktuelle faget.

Februar/mars
 • Ledige læreplasser i Stange kommune utlyses på våre hjemmesider under «Ledige stillinger».
 • Der er det tilrettelagt for en fullelektronisk søknadsprosess. Vedleggene legges inn i den elektroniske søknaden.
 • Søknadsfrist for hovedinntak er 1. mars hvert år. Søker du utenom hovedinntaket kan dette gjøres på e-post til Stange kommune. Søknader som kommer inn etter fristen til hovedinntaket blir vurdert fortløpende dersom vi har ledige læreplasser i det aktuelle faget.
Mars/april
 • Søkere på læreplasser innkalles til intervju.
Mai
 • Tilbud om læreplasser sendes ut. 
 • Lærekontrakter signeres elektronisk og sendes Innlandet fylkeskommune for godkjenning.
Juni
 • Alle som har søkt innen fristen får svar innen 1. juni.
August/september
 • Oppstart læretid.

 

Fordeler med å bli lærling

Som lærling eller lærekandidat har du lønn under opplæringen. Du har kun rett på lønn for verdiskapningsdelen av læretiden. For de fleste fag utgjør læretiden to år hvorav ett år er avsatt til opplæring og ett år til verdiskapning. Verdiskapningsdelen fordeles normalt over begge årene. Arbeid i turnus vil kunne utløse tillegg i lønn.

Som lærling i Stange kommune kan du søke om å få ca. tre måneder av læretida i utlandet. En opplevelse for livet! 

Utvekslingsprogrammet Erasmus+
I samarbeid med Innlandet fylkeskommune kan man gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+ søke om å ta tre måneder av læretida i en bedrift i Europa. Utdanningsprogrammet er rettet mot fag- og yrkesopplæring, samt etter- og videreutdanning i arbeidslivet. Her får du muligheten til å tilegne deg og bruke kunnskap, ferdigheter og kvalifikasjoner som også gir deg personlig utvikling.

Programmet legger til rette for utveksling av lærlinger, og du får bedre språkkunnskaper og bredere faglig kompetanse i tillegg til en unik kompetanse du får glede av resten av livet. Dette gjelder alle fag. Les mer om utvekslingsprogrammet Erasmus+ på Internasjonalt servicekontor sine nettsider.

Hensikten med yrkeskonkurranser er å fremme motivasjon og kvalitet i yrkesutdanningen, samt øke rekrutteringen til yrkesfag. Ved å delta i internasjonale konkurranser får vi viktig tilbakemelding på vår utdanning og internasjonale kontakter.

World Skills Norway organiserer det norske yrkeslandslaget, som hvert andre år konkurrerer i verdens største yrkesfaglige konkurranse, World Skills Competition. Det norske yrkeslandslaget består av ungdom i alderen 19-22 år, og er best i Norge i sine fag. De er tatt ut etter regionale og nasjonale konkurranser. 

Lærlinger har de samme rettighetene til lån og stipend som elever i videregående utdanning. 
Les mer om lån og stipend på Lånekassens nettsider.

 

Hvem kan få læreplass?

Det finnes ulike veier til fagbrev. Stange kommune har flere muligheter for opplæring i bedrift.

Å være lærling betyr at du tar siste del av en videregående utdanning ved en arbeidsplass. Du blir ansatt på en arbeidsplass, og har samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du får lønn under læretiden. Som lærling har du krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Etter endt opplæring på arbeidsplassen går du opp til en fag- og svenneprøve.

Krav til søker: 
 • Fullført videregående trinn 1 (VG1) og videregående trinn 2 (VG2).
 • Vi legger stor vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og punktlighet. Det er viktig at du liker å omgås mennesker.

Lærekandidatordningen er en mulig vei å gå hvis fag- eller svennebrev ikke er målet for opplæringen. Lærekandidatordningen tar sikte på en kompetanse på et lavere nivå gjennom en kompetanseprøve. Opplæringen i faget skjer i en lærebedrift, og læretiden er den samme som for lærlinger i faget.

Senter for voksnes læring v/Storhamar videregående skole har et tilbud om en kommuneklasse (populært kalt «Stangeklassa»), der ansatte i Stange kommune kan få et tilpasset læreløp der målet er fagbrev i helsearbeiderfaget. For at ansatte skal bli vurdert til å gå i denne klassen må den ansatte selv gå inn og søke gjennom Vigo (søknad for voksne/realkompetansevurdering). Har du spørsmål om opplæringstilbudet kan du ta direkte kontakt med Senter for voksnes læring

Fagbrev på jobb er en ordning for deg som er i lønnet arbeid og ønsker å få vurdert realkompetansen din slik at du kan få restopplæring og ta fag- eller svennebrev på grunnlag av dette. Du trenger bare ett års praksis for å søke arbeidsgiver og fylkeskommunen om å delta i ordningen Fagbrev på jobb.

Fagbrev på jobb er en vei til fag- og svennebrev for voksne som er i arbeid. Målet er å få flere ufaglærte arbeidstakere til å ta fagbrev/svennebrev. 

Målgruppen for fagbrev på jobb er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring. Fagbrev på jobb er for deg som har noe praksis i faget, men trenger veiledning og opplæring før du kan gå opp til fag- eller svenneprøven.

Les mer om fagbrev på jobb på Innlandet fylkeskommune sine nettsider. 

 

Lærefag

Vi har læreplasser ved ulike virksomheter i kommunen. Det er behov for faglært arbeidskraft innen flere tjenesteområder. Det varierer fra år til år hvilke fag og hvor mange læreplasser vi utlyser. 

Oversikt over hvilke fag du kan være lærling i:

 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Byggdrifterfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • IKT-servicefaget
 • Institusjonskokkfaget/Ernæringskokkfaget
 • Kontor- og administrasjonsfaget

 

Opplæringsbok

Opplæring i bedrift skal dokumenteres i nettbasert opplæringsbok (OLKWEB). Lærlingen skal jobbe jevnt med dokumentasjon av opplæringa si gjennom hele læreløpet. Veileder gir lærling tilbakemeldinger underveis.

OLKWEB

Brukernavn og passord fås ved oppstart. Du må være ansatt som lærling/lærekandidat og ha en aktiv lærekontrakt/opplæringskontrakt for å kunne få tilgang til OLKWEB. 

Ansvarlige for fagopplæring

 • Ansvar for videregående opplæring som fagopplæring er en del av.
 • Godkjenne lærekontrakter og læretid.
 • Ansvarlig for Prøvenemnda som gjennomfører fagprøver.

 • Har administrativ oppfølging av lærlingen fra start til slutt.
 • Inntak, arbeidsavtale og lærekontrakt.
 • Oppnevner en representant fra hvert fagområde som er faglig leder og har det faglige ansvaret.

 • Ansatt på lik linje med andre ansatte i virksomheten.
 • Følge arbeidslivets plikter og rettigheter parallelt med opplæring.
 • Jobbe aktivt med å oppsøke læresituasjoner.
 • Dokumentere måloppnåelse og arbeidsoppgaver i nettbasert opplæringsbok (OLKWEB) minst 1 time i uka.

 • Sørge for et godt mottak og inkludering i arbeidsmiljøet.
 • Lede og legge til rette for læresituasjoner, og bidrar til å øke selvstendighet og ansvarsfølelse hos lærlingen.
 • Gi veiledning i det daglige arbeidet og minimum 1 time sittende veiledning hver 14. dag.
 • Gi lærlingen skriftlige tilbakemeldinger på arbeidet sitt i nettbasert opplæringsbok (OLKWEB).
 • Gi lærlingen regelmessig tilbakemelding og fremovermelding om faglig og personlig utvikling.
 • Gi lærlingen halvårsvurdering med tilhørende halvårssamtale en gang hvert halvår. Skrive kort referat fra samtalen.

 • Skaffe gode, motiverte veiledere i god tid før lærlingen kommer.
 • Informere hele personalet om at virksomheten får lærling(er) og hva det innebærer.
 • Gi veiledere anledning til å gå på veilederkurs/fagdager.
 • Legge til rette for forberedelsestid for veileder minimum 1 time hver 14. dag.
 • Legge til rette for at veileder kan planlegge og gjennomføre minimum 1 time veiledning hver 14. dag.
 • Legge til rette for at veileder jobber nok sammen med lærlingen for å kunne gi god veiledning/opplæring.
 • Personaloppfølging av lærlinger på samme måte som øvrige ansatte ved virksomheten (et eksempel er sykefraværsoppfølging).

 • Lærlingbesøk hos lærling og veileder en gang pr. halvår.
 • Legge til rette for et helhetlig læreløp i samarbeid med lærling.
 • Bistå lærling og veileder i opplæringen ved behov.
 • Organisere og kvalitetssikre fagopplæringa i samarbeid med Innlandet fylkeskommune