Helse og mestring

Helse og mestring er inndelt i fem virksomhetsområder, i tillegg til forvaltningsenheten. Stab for helse- og mestring består også av fagrådgivere.

Helse- og mestring er inndelt i følgende virksomheter:

Virksomhetsleder
Irene Imingen
 62562208

Helsetjenester i hjemmet har ansvar for hjemmebaserte tjenester med hjemmesykepleie, hjemmehjelp, bo- og servicesenter og omsorgsboliger.

Virksomhetsleder
Ellen Nordby
 40610150

 

Stange helse- og omsorgssenter består av fem avdelinger, med fagområdene somatikk og demens. Avdelingene består av skjermede plasser, langtidsplasser og korttidsplasser for utredning av kognitiv svikt. I tillegg har Stange helse- og omsorgssenter heldøgnsbemannede omsorgsleiligheter. 

Virksomhetsleder
Ane Frydenlund
91781845
 

Ottestad helse- og mestringssenteret er organisert som en avdeling med tilsammen 40 enerom. Det jobber sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter på alle avdelingene. Service og støtte funksjoner vi har her er frisør, kjøkken, gledesspreder, laboratorie - merkantil og vaktmestertjenester.

Vi har tett samarbeid med fysioterapeuter og ergoterapeuter. Sykehjemlege er til stedet på mandager, tirsdager og torsdager.

Virksomhetsleder
Marianne Pedersen
48184967
 

Tilrettelagte tjenester (TT) planlegger, iverksetter og gjennomfører nødvendige tjenester til brukere etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.  Målgruppene er brukere som er helt avhengig av personlig assistanse for å greie dagliglivets gjøremål grunnet somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsatt funksjonsevne.  

TT gir tjenester til ca 100 brukere som bor i egne leiligheter i bofellesskap - eid eller leid - fordelt på 11 bofellesskap, Det er totalt 11 bofellesskap, lokalisert i Ottestad og Stange sentrum. 

TT har også et mestringsteam som tilbyr tjenester til ca. 35 brukere som bor i egne leiligheter utenfor ordinære bofellesskap.  

Virksomhetsleder
Tone Strugstad Qviller
99321516
 

NAV-kontoret har både kommunale og statlige tjenester. Vi jobber for at innbyggerne skal oppleve åpenhet og trygghet i møte med NAV-kontorets tjenester, uavhengig av hvilken livssituasjon de er i. 

NAV skal bidra til at flest mulig er i arbeid og aktivitet. I tillegg skal vi bidra til å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, sosial inkludering, og ellers aktiv deltagelse i samfunnet.  

Avdelingsleder
Anne Skymoen
62562035
 

Forvaltningsenheten vil kunne svare på spørsmål, gi veiledning og ta i mot søknader om helse- og omsorgstjenester. Kartlegging foretas i samråd med søker, med utgangspunkt i å oppnå størst mulighet selvstendighet i aktiviteter som er viktige for søkeren. Det innebærer et fokus på hverdagsmestring, rehabilitering og bruk av velferdsteknologi.

Forvaltningsenheten er koordinerende enhet og skal:
 • Være henvendelsessted for råd, veiledning og søknad om helse- og omsorgstjenester
 • Sikre helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov
 • Sikre koordinerte tjenester
 • Sikre at søkere får helhetlige, fleksible og forutsigbare tjenester med utgangspunkt i søkers ressurser
Forvaltningsenheten behandler søknad om:
 • Hjemmesykepleie
 • Hjelp i hjemmet, praktisk bistand
 • Sykehjemsopphold
 • Omsorgsbolig
 • Dagaktivitetstilbud for innbyggere med demenssykdom
 • Støttekontakt
 • Avlastning
 • Omsorgsstønad
 • Individuell plan
 • Matombringing

Oppvekst

Oppvekstområdet omfatter barnehager, grunnskoler og Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA).  Oppvekstområdet har i tillegg ansvar for barnehager, barnevernstjenesten, helsestasjon, skolehelsetjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste og krisesenter. Stab for oppvekst består også av fagrådgivere.

Oppvekst er inndelt i følgende virksomheter

Virksomhetsleder
Sigrid E.S. Håkonsen
92482775

 

I Stange kommune er det ti kommunale barnehager. Barnehagene i Stange skal være gode lærings- og danningsarenaer, med engasjerte og kompetente ansatte som møter hvert enkelt barn med annerkjennelse og respekt.

Konstituert rektor
Marit Røise Håkensen
62562551

Tangen skole 

Rektor
Tanja Witchen
62562561

Vallset skole 

Virksomhetsleder
Katrine Wolla
95476504

Barneverntjenesten 

Samfunn

Innen samfunn finner du arealplan, byggesak, oppmåling, kommunaltekniske tjenester, kultur, eiendomsforvaltning, landbruk, samt overordnet arbeid knyttet til kommunens strategi og utvikling.

Stab for samfunn består også av fagrådgivere innen næring, kommunikasjon og digitalisering.

Samfunn er inndelt i følgende virksomheter:

Virksomhetsleder
Bjørn Lunstøeng
97046584
 

Eiendomsavdelingen forvalter og drifter kommunens eiendomsmasse som består av 110.000m2 bygg og ca 450 DA med tilstøtende uteareal.  Eiendomsavdelingen har ansvar for nybygg, rehabilitering, drift og vedlikehold av eiendommene. Eiendomsavdelingen har også ansvar for drift av kommunens produksjonskjøkken, mottakskjøkken og kantiner.

Videre ivaretar eiendomsavdelingen prosjektledelse ved utvikling og gjennomføring av nye byggeprosjekter og rehabilitering av bygningsmassen. 

Eiendomsavdelingen har også ansvaret for salg av kommunale boligtomter.

Eiendomsavdelingen sysselsetter 102 årsverk fordelt med hovedtyngde på kjøkken, renhold, byggdriftere og håndverkere.

Virksomhetsleder
Knut Hushagen
94887158
 

Kommunalteknikk har ansvar for vann, avløp, kommunale veger og grøntområder. Virksomheten har en bestillerenhet, mens utførerenheten er kommuneentrepenøren som Hamar kommune er vertskommune for. 

Virksomhetsleder
Kjersti Krageberg
99233331
 

Kultur og fritid består av kulturkontorets administrasjon, bibliotek, kulturskolen, og flyktningtjenesten

Virksomhetsleder
Kjersti Gillund
90793766
 

Plan, bygg og oppmåling har sitt hovedoppdrag i å fremme samfunnsutvikling gjennom planlegging, myndighetsutøvelse, forvaltningsoppgaver og behandling av enkeltsaker. Dette knytter seg til hovedarbeidsområdene samfunns- og arealplanlegging, klima- og miljøarbeid, bygge- og delesaksbehandling, kart og eiendomsinformasjon, oppmåling og eiendomsskatt