Det er mange ord og begreper som brukes om valg som ikke er så lette å forstå, her får du en oversikt over hva noen av de betyr.

Forhåndsstemming hjemme for personer som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et ordinært valglokale.

Antall listestemmer som et parti har gitt til andre partier. Det vil si antall slengerstemmer som partiets egne velgere har ført opp på stemmesedlene. Avganger sees alltid i sammenheng med tilganger og er kun relevant ved kommunestyrevalg.

Stemmeseddel med punktskrift som inneholder navn på alle partier registrert i Partiregisteret. Avkryssingsstemmeseddel brukes av velgere som forhåndsstemmer i et annet valgdistrikt enn der de er manntallsført. De brukes også før de ordinære stemmesedlene med kandidatnavn er klare.

Stemmegivning som skjer som brevpost fra utlandet. Brevstemmegivning er aktuelt når velgeren ikke har mulighet til å oppsøke en offisiell stemmemottaker.

Stemme som er avgitt før valgdagen, i tidlig- eller forhåndsstemmeperioden. Forhåndsstemmer kan avgis både innenriks og utenriks.

Person som stiller til valg for et parti eller en gruppe.

Dette er andre del av valgoppgjøret, og avgjør hvilke kandidater som skal representere partiene som har vunnet mandatene.
 

Når det er avgjort hvor mange representanter et parti eller en liste skal ha, fordeles plassene til kandidatene på listen. Kandidatkåringen skjer på grunnlag av kandidatenes personlige stemmetall. 

Ved kommunestyrevalg rangeres kandidatene etter hvem som har fått flest personstemmer. Man kommer man frem til det personlige stemmetallet til kandidatene på følgende måte:

Kandidater som partiet/listen har gitt et stemmetillegg, står med uthevet skrift øverst på stemmeseddelen. Det betyr at de får et tillegg i sitt personlige stemmetall, som innebærer et påslag i antall personstemmer som tilsvarer 25 prosent av det antall velgere som har stemt på listen. Hvis et parti får 100 stemmer, skal kandidater med uthevet skrift få 25 personstemmer – uavhengig av om velgerne har satt kryss ved disse kandidatenes navn.

Partier og lister kan gi slike stemmetillegg til et begrenset antall kandidater.
Etter å ha beregnet stemmetillegget, legges personstemmer velgerne har gitt de ulike kandidatene til. Personstemmer fra eget parti/listes velgere og personstemmer fra andre partiers eller listers velgere («slengere») teller like mye.
Kandidatene kåres i rekkefølge etter hvem som har det høyeste personlige stemmetallet.

Kandidatkåringen ved fylkestingsvalg er noe annerledes enn ved kommunestyrevalg. Kandidater må ha fått personstemmer fra minst åtte prosent av partiets/listens velgere for at personstemmene skal kunne legges til grunn for hvilken rekkefølge kandidatene velges. Kandidater som har fått personstemmer fra minst åtte prosent av partiets/listens velgere, rykker høyere opp en kandidater som ikke har fått like mange personstemmer. For alle andre kandidater, som ikke oppnår minst åtte prosent personstemmer, blir rekkefølgen på listen lagt til grunn for kandidatkåringen.

Legitimasjonen skal ha et visst offisielt preg og inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på godkjent legitimasjon er bankkort med bilde, førerkort (også digitalt førerkort) og pass, men også andre typer legitimasjon med bilde vil kunne godkjennes etter nærmere vurdering fra stemmemottaker.

Rangert oversikt over kandidater som stiller til valg for et parti eller en gruppe.

Grunnlaget for mandatfordeling ved kommunestyrevalg. Listestemmer er antall stemmer et parti har oppnådd multiplisert med antall representanter som skal velges inn til kommunestyret. Det endelige listestemmetallet justeres ved at man legger til tilganger og trekker fra avganger.
I Stange er det 33 representanter som skal velges inn i kommunestyret.

Verv som representant til et valgt organ, for eksempel Stortinget, Sametinget, fylkesting eller kommunestyre.

Dette er første del av valgoppgjøret. Avgjør hvor mange mandater hvert parti eller liste har vunnet.
 
Ved mandatfordelingen benyttes en beregningsmetode som heter Sainte-Laguës modifiserte metode. Denne er lik ved alle valg. Metoden baserer seg på at representantplassene skal fordeles forholdsmessig mellom partiene/listene etter hvor mange stemmer de har fått. Sainte-Laguës modifiserte metode går ut på at den enkelte listes stemmetall først divideres på 1,4, og deretter med tallene 3-5-7-9 osv. Ved disse divisjonene kommer man frem til en rekke tall, disse kalles kvotienter. Kvotientene ordnes etter størrelse, og representantplassene fordeles til de listene som har de største kvotientene. Den første representantplassen går til listen med den største kvotienten, den andre plassen til listen med den nest største kvotienten osv. Slik fortsetter det til man har fylt alle representantplassene det skal velges til.

Liste over personer med stemmerett ved valg i Norge. Folkeregisteret ligger til grunn for manntallet. Datoen 30. juni er den såkalte skjæringsdatoen da manntallet blir låst. Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni er du likevel manntallsført i den kommunen du var folkeregistrert 30. juni.

Register over alle politiske partier som er vernet ved særskilt registrering etter partiloven. Partiregisteret er en del av Brønnøysundregistrene.

Tilleggsstemme til kandidat ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Personstemme kan enten gis til kandidater på listen velgeren stemmer på, eller som slengerstemme til en kandidat på en annen liste, som da føres manuelt opp på stemmeseddelen.

Datoen manntallet låses og som avgjør hvor en velger har stemmerett. Skjæringsdatoen er 30. juni i valgåret og velgeren blir manntallsført i den kommunen han eller hun er folkeregistrert som bosatt denne datoen.

Personstemme gitt til en kandidat fra et annet parti enn det velgeren stemmer på ved kommunestyrevalg. Slengere føres opp manuelt på stemmeseddelen. Les mer om hvordan personstemmene beregnes under kandidatkåring. 

St. Lagües metode er en matematisk metode som brukes for å fordele mandater ved proporsjonale valg (forholdstallsvalg). I Norge benyttes en modifisert variant av metoden, med 1,4 som første delingstall.

Resultatet av velgerens valghandling. Velgeren avgir sin stemmegivning når vedkommende legger stemmeseddelen i urnen og krysses av i manntallet.

Geografisk område innenfor en kommune, der velgerne er manntallsført. De fleste kommuner består av flere stemmekretser, og det er lovfestet at hver stemmekrets skal ha ett valglokale.

Folkevalgt organ som administrerer stemmegivningen i en stemmekrets. Stemmestyret har dermed ansvaret for et valglokale. I Stange er det tre representanter i stemmestyret. 

Ordning ved kommunestyrevalg, hvor partier eller lister har forhåndsdefinert et visst antall kandidater på sin liste som mottar et tillegg i sitt personlige stemmetall. Kandidater med stemmetillegg skal stå først på listeforslaget, og være markert med uthevet skrift.

Antall listestemmer som et parti har mottatt fra andre partier. Det vil si antall ganger partiets kandidater er ført opp som slengere på andre partiers stemmesedler. Tilganger sees alltid i sammenheng med avganger og er kun relevant ved kommunestyrevalg.

Forhåndsstemme avlagt i utlandet og som sendes til den kommunen velgeren er manntallsført i. Perioden for utenriksstemmegivning starter 1. juli og varer til nest siste fredag før valgdagen.

Utskrift av manntallet som legges ut til offentlig ettersyn i stemmegivningsperioden.

Informasjon som sendes alle stemmeberettigede innenriks, med unntak av de som er bosatt på Svalbard og Jan Mayen. Valgkortet inneholder praktisk informasjon til velgeren om hvor, når og hvordan vedkommende kan stemme. Du trenger ikke valgkortet for å avgi din stemme, men det går raskere med registreringen hvis du har det. 

Prosess som avgjør hvilke partier som har vunnet mandatene og hvilke kandidater som er valgt. Valgoppgjøret består av to steg: mandatfordeling og kandidatkåring,

Folkevalgt organ som velges av kommunestyret og som har ansvar for gjennomføringen av valg i kommunen. Mange av valgstyrets oppgaver blir delegert til valgansvarlig i kommunen. 
 
I Stange består valgstyret av formannskapets representanter i tillegg til representanter fra partier som er valgt inn i kommunestyret, men ikke sitter i formannskapet.

Stemmegivning på valgdagen. Valgting er begrepet som valgloven benytter når det gjelder forhold knyttet til stemmegivning på selve valgdagen, til forskjell fra forhåndsstemmegivning.

Stemme avlagt på valgdagen eller valgdagene, dersom kommunen har valg både på søndag og mandag.