Stange er en kommune i vekst som det er godt å leve i og som har gode velferdstilbud. Sammen med resten av kommune-Norge står vi imidlertid overfor noen svært krevende år økonomisk. 

Vi bruker mer penger enn vi har. Den økonomiske situasjonen krever at vi må omstille driften på en måte som gir varige endringer. Dette gir også muligheter. Vi skal benytte situasjonen til å gjøre de gode grepene, se nye løsninger der det er nødvendig. 

Stange kommune er i en god posisjon til å planlegge og gjennomføre den omstillingen som skal til for å også i fremtiden kunne levere tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet. Dette arbeidet skal skje gjennom åpenhet og dialog der brukere, pårørende, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte involveres. 

Politisk behandling

Organisering av omstillingsarbeidet

Fra og med 1.september 2020 ivaretas samordning og koordinering av de parallelle utredningsprosessene i omstillingen i en prosjektstilling. Videre er prosjektet organisert slik:

Organisering av omstillingsarbeidet
KommunedirektørProsjekteier
ProsesslederAnsvarlig for overordnet samordning og fremdrift
​​KommunalsjeferAnsvarlige for samordning og fremdrift innenfor egne områder
VirksomhetsledereProsjektansvarlige i forhold til definerte utredningsområder
Ledere på avdelingsnivåArbeides pt. med nærmere definering av ansvar
Tillitsvalgte i styringsgruppenSærskilt ansvar for informasjonsflyt til tillitsvalgtes arenaer
Hovedverneombud i styringsgruppenSærskilt ansvar for informasjonsflyt til vernetjenestens arenaer
KommunikasjonsansvarligAnsvarlig for å sikre en god informasjonsflyt internt og eksternt
Den enkelte medarbeider
Har en selvstendig plikt til å aktivt søke informasjonHar en selvstendig plikt til å aktivt søke informasjon

Styringsgruppa for omstillingsarbeidet

Styringsgruppa
KommunedirektørKaija Eide Drønen
KommunalsjefFrode Haugan
KommunalsjefTove N. Selnes
HR-sjefInger Lise Storlien
DigitaliseringssjefBoris Shcürmann
ØkonomisjefTorill S. Hoel
KommunikasjonsansvarligElin Fjestad Kwizombe
Tillitsvalgt FagforbundetJørn Stensbak
Tillitsvalgt UtdanningsforbundetStine Grinden Pettersen
HovedverneombudMona Skjønsberg-Galgum
Vara for hovedverneombudMona E. Olsen Botten