Dersom det oppstår en krise i Stange kommune er det kommunedirektøren som etablerer kriseledelse. Ordføreren har det overordnede ansvaret for samfunnskontakt og kontakt med media.

Kunnskap om risiko og sårbarhet (ROS) i kommunen er derfor avgjørende for både å kunne redusere sannsynligheten for at en alvorlig uønsket hendelse kan inntreffe, og for å redusere konsekvensene dersom den inntreffer.

I kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse har kommunen analysert mulige uønskede hendelser, og på bakgrunn av denne utarbeidet beredskapsplaner, slik at vi er best mulig i stand til å møte og håndtere uønskede hendelser.  

Nød og vakttelefoner

I kritiske situasjoner er det viktig å finne ut hvor man skal ringe og hvem man skal kontakte. Her finner du en oversikt over viktige telefonnummer.