Etiske retningslinjer er viktig hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde en høy etisk standard i kommunen. De etiske retningslinjene gjelder ansatte og folkevalgte.

Ansatte og folkevalgte i Stange kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. Alle plikter å etterfølge de lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer at alle skal forholde seg til vedtak som er fattet administrativt og politisk. 

Kommunens ansatte og folkevalgte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen. De skal ivareta og praktisere Stange kommunes verdier; åpenhet, trygghet og mangfold i all sin virksomhet i kommunen.

Kommuneorganisasjonen skal kjennetegnes av åpne prosesser med innsyn, drøftinger og dialog. Vi skal legge vekt på åpenhet, respekt og gode relasjoner til brukere, innbyggere og kollegaer.

Kommuneorganisasjonen skal være preget av at vi snakker med hverandre og ikke om hverandre. Kommuneorganisasjonen skal være preget av trygghet gjennom åpenhet, deltakelse og respekt for ulike innspill, synspunkter og ståsted. Troverdighet og forutsigbarhet skal prege tjenestetilbudet, med medarbeidere som mestrer faglige utfordringer og endringer.

Stange kommune skal preges av respekt for ulikhet og det enkeltes individ, slik at mangfold blir verdsatt. Med mangfold menes ulikhet i kjønn, etnisk eller nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion/livssyn, seksuell orientering, politisk standpunkt, alder og funksjonsevne.

Enhver form for mobbing, trakassering og krenkelser er uakseptabel, og det hviler et spesielt ansvar på personer som i kraft av sin stilling eller posisjon er i et maktforhold til andre, om å utøve skjønn og varsomhet.

Ansatte og folkevalgte i Stange kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge kommunens etiske retningslinjer. Ansatte må ta opp tvilstilfeller i forhold til de etiske retningslinjene med sin nærmeste leder. Folkevalgte må ta opp tilsvarende tvilstilfeller med ordfører.

Ansatte og folkevalgte i Stange kommune skal møte alle innbyggere, brukere og besøkende med respekt for det enkelte menneskes egenverdi og liv. Faglige kunnskaper og faglig skjønn skal ligge til grunn i rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting. Sammenblanding av ansattes og brukernes private interesser og økonomiske midler skal ikke forekomme.

Ansatte og folkevalgte i Stange kommune skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Kommunens ansatte og folkevalgte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler. Kommunens ansatte og folkevalgte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens ressurser, verken økonomiske midler, eiendommer eller andre eiendeler.

Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Stange kommune er bundet av forvaltningslovens habilitetsregler. Folkevalgte og ansatte skal opptre upartisk og unngå å komme i situasjoner som kan medføre interessekonflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser.

Ansatte har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om inhabilitet slik at man kan fritas fra videre befatning med saken. Ved tvil om inhabilitet skal den ansatte forelegge spørsmålet for sin nærmeste leder. For folkevalgte kreves en habilitetsvurdering fra det respektive organ.

Det hviler et stort ansvar på folkevalgte og ansatte som forvaltere av samfunnets fellesmidler. Folkevalgte og ansatte må derfor ikke ta imot penger, gaver, personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester, provisjoner, tjenester eller annen ytelse som er egnet til å påvirke, eller ment å påvirke, ens handlinger, saksforberedelse, vedtak eller andre tjenstlige handlinger.

Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, som for eksempel blomster o. l. Ved tilbud om gaver o.l. som går utover disse retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes.

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må ikke være slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.

Gratisreiser skal ikke foretas uten samtykke fra nærmeste overordnede. For folkevalgte kreves samtykke fra ordfører.

Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og leverandører har tillit til kommunen som forvalter av innbyggernes fellesmidler og som forretningspart. All forretningsvirksomhet, skal bidra til å nå de mål som kommunen har for sin virksomhet.

Ansatte som deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet plikter å sette seg grundig inn i og etterleve lov og forskrift om offentlig anskaffelser og kommunens eget regelverk på området. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk. Stange kommunes leverandører skal overholde relevant nasjonal lovgivning og internasjonale anerkjente konvensjoner. Leveranser til Stange kommune skal være forenlige i forhold til kravene bygget på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet.

Kommunens ansatte kan ikke levere varer og tjenester til den virksomhet i kommunen hvor de selv er ansatt. Kommunens ansatte skal ikke gjøre privat bruk av kommunens innkjøpsavtaler, rammeavtaler eller rabattordninger. Det skal ikke foretas privat bestilling fra leverandører de ansatte har kontakt med som representant for kommunen, når dette kan skape tvil om sammenblanding av offentlige og private midler.

Stange kommune skal gi offentligheten innsyn i den kommunale forvaltning. Kommunen har en generell aktiv informasjonsplikt. Kommunens ansatte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelig opplysninger til innbyggere, organisasjoner, selskaper og andre myndigheter.

Som alle andre mennesker kan kommunens medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg som privatpersoner. Det er kommunens ledelse eller den kommunedirektøren bemyndiger som kan uttale seg på kommunens vegne.

Kritikkverdige forhold i en virksomhet bør tas opp, slik at forholdene kan bedres. Varsling bør først skje internt, men ansatte har rett til å varsle offentlig når det er formålstjenlig. Hvis du vil varsle om noe, velger du selv om du vil brukes kommunens sentrale varslingssekretariat, eller om du vil varsle lokalt på arbeidsplassen. Ordningen er trygg for alle som varsler, både for dem som ønsker å oppgi navn, og for dem som varsler anonymt. Varslingsordningen verner også den det varsles om.

Det kan for eksempel varsles om korrupsjon, svindel, misligheter, økonomiske lovbrudd eller brudd på etiske retningslinjer og HMS regler. Det er flere måter å varsle fra på. Du kan bruke elektronisk skjema i EQS, skrive brev, ringe eller møte opp personlig.

Alle ansatte i Stange kommune er i henhold til forvaltningsloven pålagt taushetsplikt om personlige forhold, og om spørsmål som er unntatt offentlighet. Taushetsplikt kan for enkelte ansatte også følge av særlovgivning. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. Opplysninger som nevnt kan heller ikke utnyttes i privat virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre, men er dog ikke til hinder for tverrfaglig samarbeid internt i kommunen. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Taushetsplikten gjelder også folkevalgte.

Ledere i Stange kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på våre verdier åpenhet, trygghet og mangfold og etiske retningslinjer. Ledere på alle nivåer skal gjennomgå de etiske retningslinjene med sine medarbeidere en gang i året og ved nyansettelse. Det er leders ansvar å legge til rette for etisk refleksjon i egen virksomhet.