Generelt

Etiske retningslinjer har til formål å sikre og definere felles standarder for folkevalgte og ansatte i Stange kommune. Sammen med kommunens verdier har det betydning og konsekvens for folkevalgte og ansattes handlinger.

I henhold til kommunelovens § 1 er kommunen forpliktet til å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale felleskap og med en bærekraftig utvikling.

Stange kommune har vedtatt en arbeidsgiver politisk plattform. Denne danner grunnlagt for blant annet kommunens etiske retningslinjer. Sammen med loven og den arbeidsgiverpolitiske plattform skal de etiske retningslinjene legge til rette for en tillitsskapende forvaltning, som bygger på en høy etisk standard som bidrar positivt til Stange kommunes omdømme og troverdighet.

 

Felles for folkevalgte og ansatte

Verdigrunnlaget

Folkevalgte og ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre på en etisk forsvarlig måte. De skal ivareta og praktisere Stange kommunes verdier; åpenhet, trygghet og mangfold i all sin virksomhet for kommunen. 

Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen, slik at allmenheten kan gjøre seg kjent med Stange kommunes virksomhet. Folkevalgte og ansatte skal gi korrekte, pålitelige og tilstrekkelige opplysninger til andre myndigheter, selskaper, organisasjoner og innbyggere.

Ansatte skal møte innbyggere og brukere med respekt for det enkelte menneskes egenverd og liv. Faglig skjønn og faglig kunnskap skal ligge til grunn i rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting.

Enhver ansatt og folkevalgt i Stange kommune har et selvstendig ansvar for å tydeliggjøre, og bidra, til etisk forsvarlig oppførsel. Enhver form for mobbing, trakassering og krenkelser er uakseptabel, og det hviler et spesielt ansvar på personer som i kraft av sin stilling eller posisjon er i et maktforhold til andre, om å utøve skjønn og varsomhet. Stange kommune skal preges av respekt for ulikhet og det enkeltes individ, slik at mangfold blir verdsatt. Med mangfold menes ulikhet i kjønn, etnisk eller nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion/livssyn, seksuell orientering, politisk standpunkt, alder og funksjonsevne.

Habilitet

Folkevalgte og ansatte skal opptre upartisk og unngå å komme i situasjoner som kan medføre interessekonflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser, jfr. Forvaltningslovens § 6. Folkevalgte og ansatte må ikke ta del i saker der en selv eller nærstående har personlige eller økonomiske interesser. Dersom personlige interesser kan være egnet til å påvirke beslutninger eller tilretteleggelse av beslutninger i en sak, skal dette tas opp med overordnede. For folkevalgte kreves en habilitetsvurdering fra det respektive organ.

Forebygging av korrupsjon

Det hviler et stort ansvar på folkevalgte og ansatte som forvaltere av samfunnets fellesmidler. Folkevalgte og ansatte må derfor ikke ta imot penger, gaver, personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester, provisjoner, tjenester eller annen ytelse som er egnet til å påvirke, eller ment å påvirke, ens handlinger, saksforberedelse, vedtak eller andre tjenstlige handlinger. 

Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, som for eksempel reklamemateriell, blomster o. l. Ved tilbud om gaver o.l. som går utover disse retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes.

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og
informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må ikke være slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.

Reiseutgifter i forbindelse med kjøp, forhandlinger o.l. skal betales fullt ut av kommunen. Gratisreiser skal ikke foretas uten samtykke fra nærmeste overordnet. For folkevalgte kreves samtykke fra ordfører.

Folkevalgte og ansatte skal ikke ha ansettelsesforhold i andre stillinger, styreverv eller lignende som skaper interessekonflikt med arbeidet i Stange kommune.

 

Ansatte

Ytringsfrihet

Alle ansatte kan, som privatpersoner, fritt ytre seg om alle kommunale forhold som ikke er taushetsbelagt eller unntatt offentlighet. Det er kommunens ledelse eller den ledelsen bemyndiger som kan uttale seg på kommunens vegne.

Anskaffelser

Kommunens innkjøpsvirksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og leverandører har tillit til kommunen som forvalter av innbyggernes fellesmidler og som forretningspart. Kommunens innkjøpsvirksomhet skal bidra til å nå de mål kommunen har for sin virksomhet. Ansatte som deltar i kommunens innkjøps/anskaffelses virksomhet plikter å sette seg inn i, og etterleve, lov og forskrift for offentlige anskaffelser og kommunens eget regelverk på området. Alle anskaffelser må basere seg på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk. Stange kommunes leverandører skal overholde relevant nasjonal lovgivning og internasjonale anerkjente konvensjoner. Leveranser til Stange kommune skal være forenlige i forhold til kravene bygget på sentrale FN-konvensjoner, ILOkonvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. 

Det vises for øvrig til vedtatte etiske retningslinjer for anskaffelser i Stange kommune og veilederen «Etiske krav i offentlige anskaffelser» utarbeidet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Ansatte kan ikke levere varer og tjenester til kommunen. Ansatte skal ikke gjøre privat bruk av kommunens innkjøpsavtaler, rammeavtaler eller rabattordninger. Ansatte skal ikke benytte sin stilling i kommunen til å oppnå fordeler gjennom innkjøpsavtaler, rammeavtaler eller øvrig samarbeid som skjer i arbeidsforholdet. 

Lojalitet - varsling

Det er en lederoppgave å gjøre gjeldene rettsregler og etiske retningslinjer kjent for
ansatte/nyansatte. Det hører med til lojalitetsplikten at den ansatte legger et forsvarlig faglig skjønn til grunn i sitt arbeid. Ansatte har et ansvar for å gjøre seg kjent med politiske beslutninger og andre beslutninger og føringer innen sitt fagområde, og skal utføre sine arbeidsoppgaver i tråd med disse. Plikt til å følge pålegg, beslutninger og føringer omfatter ikke plikt til å gjøre noe ulovlig eller uetisk. 

Varsling er forankret i Arbeidsmiljøloven. Ansatte har rett og plikt til å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Det er et lederansvar å sørge for at klageinstituttet og rutinen er godt kjent for de ansatte. Det skal ikke få negative konsekvenser for ansatte som varsler.

Kommunens eiendeler

Kommunens eiendeler skal kun benyttes til tjenesterelatert virksomhet. Ansatte skal opptre forsvarlig og fornuftig i forhold til bruken av kommunens utstyr. Ansatte må være meget tilbakeholdne med bruk av kommunens utstyr til virksomhet som ikke har direkte tilknytning til vedkommendes faglige virksomhet eller administrasjon.

Det vises i den forbindelse til kommunens datavettregler som fastsetter hvilke ansvar den enkelte har i forhold til bruk ikt-utstyr, bruk av sosiale medier, bruk av e-post og behandling av sensitive opplysninger.

Taushetsplikt

Alle ansatte i Stange kommune er i henhold til forvaltningsloven pålagt taushetsplikt. Taushetsplikt kan for enkelte ansatte også følge av særlovgivning. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen må respektere og ikke brukes til personlig vinning. Opplysninger som nevnt kan heller ikke utnyttes i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.

Ledelse og ansvar

Det er den enkeltes ansvar å etterleve de etiske grunnreglene. Ledere har også ansvar for at den enkelte medarbeider har kjennskap til de etiske retningslinjene og til å reagere ved brudd på disse. Det er leders ansvar å legge til rette for etisk refleksjon i egen virksomhet.