Det er et overordnet mål at elevene i Stangeskolen skal utvikle kunnskaper, ferdigheter, kompetanser og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet, samt at de skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang.

I kommunebarometeret for 2021 lå Stangeskolen på 4.plass av alle skolene i landet. Det er av stor betydning for barn og unge i Stange at det opprettholde et likeverdig tilbud med god kvalitet for alle elevene i Stangeskolen. 

Stange kommune startet et utredningsarbeid knyttet til framtidig skole- og barnehagestruktur høsten 2020.  

 

Endringer i lovverket

For barnehager er det skjedd vesentlige endringer i lovverket, med virkning fra 1.januar 2021. Disse endringene kan du lese om på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Når det gjelder skoler, er det kommet flere vesentlige endringer som får konsekvenser for hvordan skolene i Norge løser det store samfunnsoppdraget sitt.

De vesentligste endringene, som vil bli belyst gjennom utredningen er disse:

Ny lærerutdanning
Kompetansekrav til lærere
Fagfornyelsen