Kommuneadvokatens rolle i organisasjonen skal være den samme som rollen eksterne advokater fyller når de bistår eller representerer kommunedirektøren/kommunen i enkeltsaker.

Kommuneadvokaten er organisatorisk lagt som egen virksomhet direkte under kommunedirektøren for å sikre kommuneadvokatens faglige integritet og uavhengige rolle.  

Kommuneadvokatens hovedoppgave er:

  • Å prosedere saker for domstolene. Mest aktuelt er saker om barnevern som prosederes for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker og for domstolene
  • Å gi råd og bistå organisasjonen i juridiske spørsmål, samt å engasjere ekstern juridisk bistand ved behov for spesialkompetanse og ved mangel på intern kapasitet
  • Å ha en koordinerende rolle i kommunes eierskapsoppfølging og ved behov bistå kommunes eierrepresentanter i selskaper hvor kommune har eierinteresser.