Visjon: Sammen om vekst og utvikling

Vekst og utvikling skal prege Stange kommune. 

Det er folk som skaper steder, ikke bare gjennom sitt antall, men også ved sine holdninger og handlinger. Det er ildsjelder, næringsaktører, kulturaktører, politikere og innbyggere for øvrig som skaper steder. 

Visjonen er nært knyttet til målene i kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Kommunens hovedmål

  • Vi skal sørge for bosetting og næringsetablering i Stange.
  • Ved å ta hele kommunen i bruk - tettsteder og grender, så vel som kommunens natur- og kulturmiljøer, skal vi sammen skape et attraktivt bomiljø, der folk trives og ønsker å leve sine liv.
  • Stange kommune skal, i samarbeid med innbyggere, lag og foreninger, kultur- og næringslivet, utvikle et livskraftig og inkluderende samfunn.

 

Verdier

Åpenhet

Kommuneorganisasjonen skal kjennetegnes av åpne prosesser, innsyn, drøftinger og dialog. Vi skal legge vekt på åpenhet, respekt og gode relasjoner til brukere, innbyggere og hverandre.

Trygghet

Kommuneorganisasjonen skal være preget av trygghet gjennom åpenhet, deltakelse og respekt for ulike innspill, synspunkter og ståsted. Troverdighet og stabilitet skal prege tjenestetilbudet.

Mangfold

Organisasjonen skal preges av mangfold. Det er viktig at den enkelte blir sett, hørt og verdsatt.