SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.  Modellen skal sørge for koordinert kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter.

SLT-koordinator sikrer at alle som driver med rus og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår felles problemforståelse og samordner sine tiltak. Vedkommende skal også være et bindeledd mellom nivåene i SLT-modellen.

I Stange er SLT-koordinator organisert i virksomhet Barn og familie

SLT-modellen organiseres på tre nivåer

Styringsgruppe/styrende nivå – ledere fra kommunen og politi

Politiråd

Består av Ordfører, kommunedirektør, politi og SLT-koordinator. 

 • 5 møter i året, etter SLT-samlinger
 • Ansvar for innkalling: SLT-koordinator
 • Agenda: Politiråd har faste punkter på agendaen: Vold og overgrep mot barn, vold og overgrep i nære relasjoner, radikalisering. I tillegg tas saker fra SLT-møtet eller andre nivåer.

Koordineringsgruppen/koordinerende nivå – personer på mellomledernivå

 • Skolemøter - ca. en gang i måneden
 • Teammøter
  • Skolehelsetjenesten - en gang i uka
  • Team barn og unge - Stangehjelpa en gang i uka
  • Utivda teammøter - fire ganger i året
  • SLT-møter - fem ganger i året
  • Ungdomsgruppe

Skolemøter

 • Rektor, rådgiver/sosiallærer, helsesykepleier, skolens kontaktperson fra Team Barn og Unge. Andre samarbeidspartnere inviteres inn ved behov (f.eks politi, HIPPT, barnevern).
 • Ca en gang i måneden
 • Ansvar for innkalling: Rektor
 • Agenda: Drøfte enkeltsaker tilhørende skolen og vurdere aktuelle tiltak
   

Utvida teammøter

 • Skolehelsetjenesten, Team barn og unge i Stangehjelpa, politi og barnevern
 • 4 ganger i året
 • Ansvar for innkalling: Teamleder Team Barn og unge
 • Agenda: 
  • Dele aktuell informasjon fra tjenestene
  • Dele informasjon om tendenser/utvikling/hendelser og episoder på de ulike skolene og som er av betydning for det sosiale miljøet på skolen og eventuelt i et større ungdomsmiljø
  • Ta opp saker hvor det er behov for samarbeid på tvers av tjenester
  • Planlegge og koordinere forebyggende arbeid
  • Kompetanseheving
    

SLT-møter

 • Representanter fra alle ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen, representanter fra barnevern, NAV, HIPPT, oppfølgingstjenesten, flyktningetjenesten, skolehelsetjenesten, Stangehjelpa, kommunens radikaliseringskontakt, politikontakt i Stange og forebyggende enhet i Hamar.
 • Møter 5 ganger i året
 • Ansvar for innkalling: SLT-koordinator
 • Agenda
  • Dele informasjon om tendenser/utvikling/hendelser og episoder på de ulike skolene som er av betydning for det sosiale miljøet på skolen og eventuelt i et større ungdomsmiljø
  • Løfte aktuelle fokusområder, f.eks rus, radikalisering
  • Kompetanseheving
    

Ungdomsgruppe

 • Representanter fra ungdomsskolene og de videregående skolene
 • Agenda:
  • Kvalitetssikring av forebyggende arbeid, tiltak, innovativt arbeid

Utførende nivå

 
 • Det direkte rus- og kriminalforebyggende arbeidet.
 • Samarbeid mellom instanser - daglig drift