Tilknytning til kommunalt avløp 

Dersom din bolig ligger i rimelig nærhet til kommunalt ledningsnett oppstår det en tilknytningsplikt. Selv om du har privat avløpsanlegg (f. eks. en septiktank), må du da som hovedregel koble deg på det kommunale ledningsnettet.  

Tilknytningsplikten er med på å sikre en forsvarlig håndtering av avløpsvann. Ved å betale avløpsgebyr bidrar vi alle til å bygge ut og vedlikeholde denne kritiske infrastrukturen. For deg som abonnent betyr det også at du slipper drift og vedlikehold av privat avløpsanlegg (f. eks. en septiktank). Vær oppmerksom på at private stikkledninger likevel er huseiers ansvar. Tilknytningsplikten er hjemlet i plan- og bygningsloven § 27-1 og § 27-2.  

Hvem gjelder tilknytningsplikten for?

Stange kommune tilstreber at alle skal tilknyttes offentlig avløp der dette finnes i rimelig nærhet. Dersom dette gjelder for deg og din husstand kan du få pålegg om å knytte deg til det kommunale ledningsnettet.  

Kommunen kan bare godkjenne en annen ordning hvis tilknytningen medfører uforholdsmessige kostnader, eller det foreligger andre særlige hensyn. Det kan lønne seg å samarbeide med naboen. Går dere sammen om å bygge felles ledning fram til den kommunale ledningen vil det bli billigere enn om hver bygger sin private ledning. 

Kostnader ved å knytte seg til kommunalt avløp

I tillegg til tilknytningsgebyret, må man regne med kostnader for å legge avløpsledning fra bygning og frem til kommunalt ledningsnett. 

Kostnaden for å knytte seg til kommunalt avløp består av to deler: 

  • Tilknytningsgebyr 
  • Kostnader for den private ledningen frem til kommunal ledning.  

Det må betales et tilknytningsgebyr for hver boenhet på eiendommen. Dette beløpet fastsettes av kommunestyret. Prisen for tilknytningsgebyret finner du i kommunens prisoversikt.  

Hvordan knytte seg til kommunalt avløp

Tilknytning til kommunalt avløpsnett kan gjøres på flere måter. Du kan knytte din private stikkledning direkte til kommunal avløpsledning, du kan knytte til via annen eksisterende privat stikkledning eller du kan knytte til via felles privat ledning. 

Tilknytning til kommunalt ledningsnett må utføres av fagfolk. Vi anbefaler at du ber om tilbud fra flere ulike aktører. Før arbeidet starter må du sende inn sanitærsøknad. 

Huseiere som deler stikkledning bør inngå avtale om kostnadsdeling, vedlikeholdsansvar, fast innskudd m. v. for felles private stikkledninger. Det bør også inngås en tilsvarende avtale ved tilkobling til en eksisterende privat stikkledning. 

Ved søknad om tilknytning kan det kreves vedlagt tinglyst erklæring for rett til å legge, drifte og vedlikeholde avløpsledning over annens grunn. Det kan også ellers kreves tinglyst erklæring når det er nødvendig for å sikre noens rett. 

Sanitærsøknad, gravemelding og ferdigmelding

Hovedregelen er at alle boliger og virksomheter skal tilknyttes offentlig avløpsanlegg der dette finnes. Videre skal alle disse tilknytningene godkjennes av Stange kommune og utføres av autorisert rørlegger. For å få godkjennelse må det leveres sanitærsøknad, denne er det ansvarlig utførende som skal fylle ut. 

Noen eksempler hvor sanitærsøknad må fylles ut: 

  • Ved bygging av ny bolig, fritidsbolig eller lignende. Nybygg påvirker kapasiteten på systemet, og må derfor registreres og godkjennes.   
  • Ved bruksendring av bygg som innbefatter VA (økning av antall boenheter, omgjøring av bolig til næringsbygg etc.) 
  • Ved utskiftning eller endring av stikkledninger (rør som går fra privat bolig til kommunalt ledningsnett) 
  • Ved nymontering/utskifting/utkobling av oljeutskiller og fettutskillere (gjelder virksomheter) 
  • Ved etablering av brakkerigg 

NB! Dersom du deler privat stikkledning med andre må samtykke fra samtlige eiere legges ved søknaden. 

Nødvendige vedlegg 

Kart med situasjonsplan over tiltaket skal legges ved søknaden. Kart hvor eksisterende ledninger og rør fremkommer fås ved å kontakte Stange kommune.  

Er du i tvil om en sanitærsøknad er nødvendig eller har andre spørsmål? Ta kontakt med kommunen. Ferdig utfylt søknad sender du til post@stange.kommune.no.  

Gravemelding 

Husk at det må sendes en gravemelding til kommunen. Du vil da få vite om det er kommunale rør i bakken der du skal utføre arbeidet. 

Ferdigmelding 

Ferdigmelding skal fylles ut og sendes inn av ansvarlig utførende, for eksempel din rørlegger. Ferdigmelding leveres inn etter at arbeidet er utført, og skal inneholde tegninger og dokumentasjon på arbeidet. På den måten sørger vi for å holde kartverket oppdatert. Ferdigmeldingen er en del av sanitærsøknaden. 

Avløpsrør som er huseiers ansvar 

Rørene for avløp og overvann som går fra det kommunale anlegget til den enkelte bolig, såkalte stikkledninger, er huseiers ansvar. Det innebærer at du som huseier må dekke alle kostnader for vedlikehold, lekkasjetetting og lignende. Utskifting av utette stikkledninger kan være kostbart, derfor bør du undersøke tilstand på boligens avløps- og overvannsrør når du skal kjøpe ny bolig. 

Greit å vite: 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp gjelder for alle som er tilknyttet det kommunale avløpsnettet. Formålet med vilkårene er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent, i tillegg til å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private avløpsanlegg. De administrative bestemmelsene finner du her.  

Det er selgers ansvar å formidle kunnskap om huset, også om vann, avløp og overvann. Be selger eller eiendomsmegler om informasjon om rørmateriale og alder på rørene både innvendig og utvendig. 

Som huseier har man ansvar for å holde private vann-, avløps- og overvannsrør i god stand. Meld fra til kommunen om du mistenker lekkasje. 

Gamle rør, og mangel på vedlikehold kan ha konsekvenser for forsikringsutbetaling ved lekkasjer. 

Er rørene i huset/leiligheten av galvanisert stål og eldre enn 40 år, bør du vurdere å bytte ut rørene. 

Dersom det oppstår lekkasje på en felles privat stikkledning har de tilkoblede husstandene et felles vedlikeholdsansvar. Sjekk hvem du eventuelt deler stikkledning med, og tilstand på den. 

Huseiere som deler stikkledning bør inngå avtale om kostnadsdeling, vedlikeholdsansvar, fast innskudd, mv. for felles private stikkledninger. Ta kontakt med Huseiernes Landsforbund eller en advokat for nærmere informasjon.  

Dersom rør går over tomten til naboen, anbefales det at man har en tinglyst avtale om rettigheter. En slik avtale finner du på Kartverkets hjemmeside her

Dersom tilstanden på rør og stikkledninger er ukjent kan du bestille tilstandsrapport og filming av rørene. Dette er arbeid som skal utføres av kvalifisert rørlegger eller entreprenør. 

Ikke alle boliger i Stange har eget rør for overvann, men som forurensningsmyndighet kan kommunen stille krav om separering av overvann og avløpsvann.