Trenger din bolig eller hytte nytt avløpsanlegg?

Mange private avløpsanlegg i Stange fungerer ikke som de skal, og har behov for å byttes ut. Bakgrunnen for det er at anlegget er så gammelt, at det ikke lenger fungerer som det skal, at det er feil på anlegget eller at det av andre grunner ikke oppfyller dagens krav til avløpsrenseanlegg.  

Avløpsrenseanlegg som ikke fungerer som det skal slipper ut stoffer som kan føre til sykdom hos mennesker, gjøre vannet dårlig egnet som drikkevann/badevann, gi unormal algevekst, gi dårlige leveforhold for bunndyr og fisk og annen forurensing.

Hvordan vet jeg at mitt anlegg må byttes ut? 

De fleste har liten kunnskap om eget anlegg og behovet for utskifting. Noen indikasjoner på at anlegget må byttes eller rehabiliteres er:  

  • Anlegget er 25-30 år gammelt 
  • Oppslag av vann i/rundt avløpsanlegget/spredegrøftene 
  • Unormalt høy eller lav vannstand i anlegget  

Et fagkyndig foretak kan ta en gjennomgang på anlegget ditt og vurdere om det bør rehabiliteres eller byttes.

Eiers ansvar 

Det er forbudt å forurense. Det er eiers ansvar å sørge for å stoppe forurensingen. Dette gjøres gjennom å rehabilitere eller bytte ut avløpsanlegget. Eier har også et ansvar for å undersøke tilstanden på eget anlegg for å avdekke om det fungerer som det skal.  

Valg av renseløsning 

Det finnes mange ulike avløpsrenseanlegg. Hvilket anlegg som kan bygges på eiendommen må vurderes av en fagkyndig og er avhengig av de lokale grunnforholdene. Som hovedregel skal slamavskiller med lukket infiltrasjonsanlegg (spredegrøfter) benyttes i Stange kommune. Hvis forholdene ikke ligger til rette for denne typen anlegg kan andre løsninger vurderes. 

Fagkyndig foretak 

Arbeider på eksisterende avløpsanlegg eller etablering av nytt utslipp er søknadspliktig etter plan­ og bygningsloven og forurensningsforskriften. Søknaden og arbeidet må utføres av fagkyndige. Du må derfor få et fagkyndig foretak, for eksempel konsulent, rørlegger eller entreprenør, til å finne ut hvilken løsning som passer på eiendommen. Foretaket kan selv svare på om de har kompetanse på denne type arbeid. Foretaket du velger sørger for nødvendig dokumentasjon til bruk i søknaden. Søknaden skal godkjennes av kommunen, og du må ha en skriftlig tillatelse før arbeidet settes i gang.