Hva er avløpsvann? 

Avløpsvann er det vannet som blir brukt inne i huset til toalettet (svartvann) og vaskevannfra badet og kjøkkenet(gråvann). Avløpsvann inneholder fosfor og nitrogen (næringssalter), organisk materiale (materiale som stammer fra plante- eller dyreriket), partikler og sykdomsfremkallende bakterier og virus. Avløpsvann inneholder stoffer som kan føre til sykdom hos mennesker, gjøre vannet dårlig egnet som drikkevann/badevann, unormal algevekst, dårlige leveforhold for bunndyr og fisk og annen forurensing. 

Hvorfor må avløpsvann renses? 

Et avløpsrenseanlegg bruker fysiske, kjemiske eller biologiske prosesser for å fjerne mesteparten av det uønskede innholdet i avløpsvannet. Det vil fortsatt være skadelig stoffer igjen som, slippes ut i grunnen eller til vann på en slik måte at det skader naturen minst mulig. Private avløpsrenseanlegg er mindre anlegg for en eller noen få boliger. 

Kan avløpsanlegget slutte å fungere? 

Private renseanlegg har en forventet levetid på 20-30 år. Eldre avløpsanlegg vil ha en dårligere funksjon. Avløpsanlegg som er yngre enn forventet levetid kan få dårligere rensefunksjon på grunn av dårlig eller manglende vedlikehold, for stor belastning eller andre årsaker. 

Det betyr at rensingen av avløpsvannet ikke er god nok, og stoffer som skulle ha vært renset vekk blir sluppet ut i naturen og gir negative effekter. Ved å installere moderne avløpsrenseanlegg vil du gjøre en stor innsats for å bedre vannkvaliteten i lokale bekker, elver, innsjøer og i drikkevannskilder. Det gir målbare resultater på vannkvalitet og vannmiljø. 

Bryter du loven?  

Hvis du har et privat avløpsrenseanlegg med dårlig rensefunksjon så bryter du loven.  

Forurensingsloven § 7 fastslår at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensing.  Når det  er fare for forurensing, skal den ansvarlige for forurensingen sørge for tiltak for å hindre at forurensingen skjer.  Hvis forurensingen har inntrådt skal den ansvarlige forge for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av virkningen av forurensingen. Den ansvarlige plikter også å gjøre tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensingen.  

Forurensingsloven åpner opp for at man kan få tillatelse for å forurense, en utslippstillatelse. Man kan få en utslippstillatelse til å slippe ut renset avløpsvann.  

Pålegg om utbedring fra kommunen og tvangsmulkt 

Forurensingsloven og -forskriften gir kommunen myndighet til å følge opp renseanlegg som ikke fungerer som de skal. Det betyr at kommunen kan bestemme at du må reparere, utbedre, kjøpe nytt avløpsrenseanlegg eller på annen, godkjent måte sørge for at utslippet stanses innen en frist som kommunen bestemmer. 

Kommunen kan også  ilegge deg tvangsmulkt. Tvangsmulkt er ikke en straff, men et økonomisk virkemiddel for å motivere deg til å etterleve dine plikter. Tvangsmulkt kan fastsettes  som en engangsmulkt eller en løpende tvangsmulkt. Plikten til å betale tvangsmulkten retter seg vanligvis framover i tid. Det betyr at du kan unngå tvangsmulkt hvis du retter opp det ulovlige forholdet (avløpsrenseanlegget) innen fristen som kommunen har satt.  

For å få lov til å slippe ut renset avløpsvann må du få utslippstillatelse fra kommunen. Hvis du får pålegg fra kommunen innebærer det at du må søke ny utslippstillatelse. 

Søknad om utslippstillatelse og byggetillatelse 

Arbeider på eksisterende avløpsanlegg eller etablering av nytt utslipp er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og forurensningsforskriften. Søknaden må utarbeides av fagkyndige. Du må derfor få et fagkyndig foretak, for eksempel konsulent, rørlegger eller entreprenør, til å finne ut hvilkeløsning som passer på din eiendom. Foretaket kan selv svare på om de har kompetanse på denne type arbeid. Foretaket du velger sørger for nødvendig dokumentasjon til bruk i søknaden. Søknaden skal godkjennes av kommunen og du må ha en skriftlig tillatelse før arbeidet settes i gang. 

Utslippstillatelsen og byggetillatelsen er vedtak du får fra kommunen. I disse vedtakene vil det være vilkår som må oppfylles for at du tillatelsene skal være gyldig. Du har rett til å klage på vedtak og på vilkår. Du vil få informasjon om hva som gjelder for ditt anlegg og klagemuligheter i vedtaket fra kommunen.  

Valg av renseløsning 

Det finnes mange ulike avløpsrenseanlegg. Hvilket anlegg som kan bygges hos deg må vurderes av en fagkyndig og er avhengig av de lokale grunnforholdene. Som hovedregel skal lukket infiltrasjonsanlegg for sort- og gråvann benyttes i Stange kommune. Infiltrasjonsanlegg skal alltid ha slamavskiller som forbehandlingstrinn. Hvis forholdene ikke ligger til rette for lukket infiltrasjonsanlegg kan andre løsninger vurderes. 

Usikre eiendomsgrenser og avstand 

Avstand fra anlegget til nabogrense skal være 4 meter eller mer. Hvis eier (fester) av naboeiendommen gir skriftlig samtykke, kan anlegget plasseres nærmere nabogrensa. Anlegget kan plasseres helt eller delvis på en annen eiendom, så lenge du får skriftlig samtykke fra eieren (festeren).  

Hvis eiendomsgrensene er usikre, kan det være vanskelig å avgjøre om 4-meterskravet overholdes. Det kan derfor være behov for å fastsette eiendsomgrensa før søknaden kan behandles. Les mer om feil grenser i eiendomskartet på Kartverkets hjemmeside. 

Kommunen kan stille krav om at det må holdes en oppmålingsforretning for å klarlegge grensene, hvis et er behov.  

Mange eiendommer har usikre grenser. Det betyr at eiendomsgrensen som er tegnet inn i kartet, kan ligge på feil sted. På  norgeskart kan du se hvor sikre eller usikre eiendomsgrensene er på din eiendom. Søk opp eiendommen din. Deretter trykker du på menyen oppe i venstre hjørne og velger temakart "Eiendom".  

Eiendomsgrenser

Hvor lang tid tar søknad og saksbehandling? 

Før søknaden sendes inn vil foretaket du har gjort avtale med gjøre grunnundersøkelser/befaring og prosjektere anlegget. Alle naboer og andre som kan bli berørt skal vanligvis varsles. Samtidig skal kopi av varselet sendes til kommunen. De som mottar varselet skal ha fire uker på seg til å komme med uttalelser eller merknader til søknaden.  

Hvis søknaden er komplett, skal den avgjøre sav kommunen innen 6 uker. Ukomplette søknader eller andre forhold kan føre til at det tar lenger tid.  

Samarbeid med naboen 

Det kan værelurt å ta kontakt med de nærmeste naboene dine. Kanskje har de også problemer med anlegget sitt eller har mottatt det samme brevet som deg. Ved å etablere et fellesanlegg kan dere få ned kostnadene på etablering, drift og vedlikehold. 

Hvis ledningsanlegget kommer til å berøre naboeiendommer eller bygninger, må du få tillatelse fra eieren før arbeidet settes i gang. Rettighet til å ha ledninger liggende og til å utføre vedlikehold på ledninger på naboens grunn skal tinglyses hos Kartverket. Hvis anlegget kommer nærmere naboeiendommen enn 4 meter, må du ha tillatelse fra naboen. Hvis grensene er usikre kan kommunen kreve at det blir holdt en oppmålingsforretning. 

Kostnader 

Eieren av eiendommen må selv betale utgiftene for å utbedre eget avløpsrenseanlegg. Vi anbefaler deg å kontakte flere foretak for å hente inn tilbud på arbeidet. Kostnader ved avløpsanlegget er knyttet til investering og drift. Selv om et anlegg er billig å kjøpe, kan det bli dyrt å drifte. Andre kostnader som bør vurderes er responstid og tilgang på reservedeler, brukervennlighet og levetid. 

Saksbehandlingsgebyr 

Du må betale et gebyr til kommunen for å få behandlet din søknad om tillatelse. 

Ferdigattest 

Når anlegget er ferdig bygget skal det foretaket som har søkt på vegne av deg anmode kommunen om ferdigattest. Ferdigattesten får du tilsendt. Først når ferdigattest er gitt vil du ha et gyldig utslipp og saken avsluttes i kommunen. 

Finansiering 

Regelverket gir ikke rom for å bruke anleggseiers økonomiske situasjon for å gi fritak eller utsettelse for krav om utbedring eller oppgradering av avløpsanlegget. 

Dersom du er i en slik økonomisk situasjon at du ikke kan finansiere avløpsanlegget med egne midler eller lån i ordinær bank kan du søke husbanken om startlån. Har du utfordringer med økonomi/gjeld? Da kan du be NAV om økonomisk råd og veiledning på tlf. 55 55 33 39.   

Vedlikehold av avløpsrenseanlegg 

Når renseanlegget er satt i drift, er det du som har ansvaret for at det renser som det skal. Alle avløpsrenseanlegg trenger jevnlig tilsyn og vedlikehold. Du må derfor ha kunnskap om hvordan anlegget fungerer. Du anbefales å sette bort dette til en fagkyndig. Godt vedlikehold kan forlenge levetiden på anlegget betraktelig. I noen tilfeller vil det være vilkår om vedlikehold/service i utslippstillatelsen.   

Du har selv ansvar for sikkerheten på anlegget i hele anleggets levetid. Sørg for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, slik at barn og andre forhindres fra å falle ned i kummer. 

Mer informasjon 

Hvis du får pålegg om å oppgradere avløpsanlegget vil du få brev fra kommunen med mer informasjon. På Nibios hjemmeside finner du mer informasjon. Du kan også kontakte kommunen. 

Hvor finner du firma?  

Det er kun fagkyndige firma som kan søke, prosjektere og utføre arbeidet på avløpsrenseanlegg. Dette kan du ikke gjøre selv.  

Det er flere rørleggere, gravefirmaer, entreprenører, konsulenter og lignende i nærområdet som utfører slike oppdrag. Foretaket kan selv svare på om de har kompetanse på denne type arbeid.  

Direktoratet for byggkvalitet har en oversikt over foretak som har sentral godkjenning. Du kan søke opp foretak på DiBK sin hjemmeside her.  Hvis du velger avansert søk, kan du finne foretak med sentral godkjenning innenfor et eller flere fylker eller kommuner.  

Sentral godkjenning er ikke et krav for å kunne søke, prosjektere og utføre arbeid på avløpsrenseanlegg. 

Lover og regler for private avløpsanlegg