Hytter uten utslippstillatelse kan ikke ha innlagt vann eller avløpsrenseanlegg

Uten utslippstillatelse er det ikke tillatt med innlagt vann eller avløpsanlegg. Kommunen erfarer at mange legger inn vann eller anlegger avløpsanlegg uten at de har utslippstillatelse. Dette er ulovlig fordi det forurenser.  

Hva er innlagt vann?

"Innlagt vann" er et begrep som er mer omfattende enn mange er klar over. Innlagt vann er definert i forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Hamar og Stange kommuner, Hedmark: 

Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, borehull, cisterneanlegg eller lignende som gjennom ledning eller slange er ført innendørs. 

Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank/beholder eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunn eller oppsamlingstank. Beholdere inntill 25 l går ikke inn under denne definisjonen. Flere slike beholdere i serie/sammenkoblet er ikke tillatt.  

Enkel sanitær standard

Når man ikke har innlagt vann, er vannforbruket som regel så lite at det normalt ikke gir nevneverdig skade eller ulempe. Dette er basert på at man har en enkel sanitær standard med lavt vannforbruk. For eksempel vaskevannsfat i kombinasjon med utedo, forbrenningstoalett eller komposteringstoalett.  

 
Hvorfor må man ha avløpsanlegg når man har innlagt vann?

Urenset avløpsvann inneholder stoffer som kan føre til sykdom hos mennesker, gjøre vannet dårlig egnet som drikkevann/badevann, gi unormal algevekst, gi dårlige leveforhold for bunndyr og fisk og annen forurensing. Sanitært avløpsvann er avløpsvann som i hovedsak beskriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. Annet forbruk av vann kan omfattes av annet regelverk.   

Begrensninger i kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er kommunens styringsverktøy for arealene i kommunen. Den setter føringer for hvor det kan tillates avløpsanlegg og andre tiltak i kommunen. Det vil si at i deler av kommunen vil man trolig få avslag på søknad om utslippstillatelse. I disse områdene må man sannsynligvis basere seg på en enkel sanitær standard uten innlagt vann. I særskilte tilfeller kan man søke om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Dispensasjon kan bare gis unntaksvis i særskilte tilfeller.   

Hvem trenger utslippstillatelse og avløpsanlegg?

Kravene til avløpsanlegg og utslippstillatelse gjelder når:  

  • man har innlagt vann. 
  • man har utslipp av svartvann (fra toalett).  
  • man ikke har innlagt vann, og utslippet av gråvann utgjør ulempe eller skade som regnes som forurensing.  
  • det stilles krav om det i reguleringsplan. 

Et avløpsrenseanlegg bruker fysiske, kjemiske eller biologiske prosesser for å fjerne mesteparten av det uønskede innholdet i avløpsvannet. Det vil fortsatt være skadelig stoffer igjen, som slippes ut i grunnen eller til vann på en slik måte at det skader naturen minst mulig. Dette er årsaken til at man må søke om utslippstillatelse når man skal anlegge avløpsanlegg. Kravet om utslippstillatelse gjelder også for tett tank.  

Enkelte leverandører av hytteløsninger reklamerer med at de har ulike løsninger som ikke krever utslippstillatelse. Mange av disse løsningene er søknadspliktige i Stange kommune.  

Bygninger uten "innlagt vann" og med toalettløsninger som utedo, biologisk toalett og forbrenningstoalett, trenger som hovedregel ikke tillatelse.