Drift og vedlikehold 

Riktig drift og vedlikehold kan spare deg for kostnader til drift og slamtømming, og miljøet for forurensing. Det bidrar også til at anlegget ditt lever lengst mulig. Som ansvarlig anleggseier er din innsats viktig for å sikre anlegget lengre levetid, optimal renseeffekt og sikker drift. Sett deg inn i hele anlegget, ikke bare renseenheten (ledningsnett, slamavskiller, renseenhet, stakekum, prøvekum, utslippsanordning mm). Ha kjennskap til og sørg for at anlegget driftes og vedlikeholdes slik at det fungerer forskriftsmessig og i samsvar med dine forpliktelser i utslippstillatelsen og serviceavtalen. Sett deg inn i eventuelle særskilte behov som må ivaretas for ulike sesonger, som vårpuss eller vinterstenging. 

  • Reparer kraner og toalettsisterner som lekker. 
  • Sørg for å ha relevant dokumentasjon om anlegget ved tilsyn fra kommunen. Sørg for skriftlig og tinglyst avtale for fellesanlegg og anlegg på annen manns grunn, hvis det er aktuelt. 
  • Lag deg gjerne en oversikt (logg) hvor du samler alle opplysninger om anlegget (kopi av servicedokumenter, kjøp av kjemikalier, tømming av slam, kjøp av deler, dokumentasjon om utbedringer med mer). 

Driftsproblemer – du plikter å utbedre 

Hvis det oppstår problemer med anlegget etter igangkjøring må du som huseier ta kontakt med serviceforetaket eller annet fagkyndig foretak for å få kartlagt problemet. Dersom det er feil som skyldes feil i leveransen av anlegget, må leverandøren kontaktes.  

Et avløpsanlegg som ikke fungerer som det skal forurenser. Det er du som eier som har ansvar for å stoppe forurensingen og hindre framtidig forurensing. Det betyr at du må sørge for at avløpsanlegget snarest blir utbedret eller byttet ut. Å bytte ut avløpsanlegg er søknadspliktig. Å utbedre avløpsanlegg er i de fleste tilfeller søknadspliktig. Ta kontakt med kommunen før arbeidet settes i gang.  

Endringer i bruksmønster eller belastning kan i noen tilfeller føre til driftsproblemer. Noen minirenseanlegg krever stabil belastning for å fungere optimalt.  

Avløpsanleggene er dimensjonert ut i fra maksimal forventet belastning. Hvis belastningen øker kan avløpsanlegget bli overbelastet og få driftsproblemer. Er det vesentlig økning i belastningen kan det også være søknadspliktig til kommunen. 

Sikring av lokk

Det er huseiers ansvar å sørge for at alle lokk på kummer og tanker er sikret til enhver tid, for å unngå at mennesker og dyr får tilgang til, eller ved et uhell faller ned i kummen.  

Spesielle krav til enkelte typer avløpsanlegg

Minirenseanlegg har krav om serviceavtale med fagkyndig foretak i hele anleggets levetid. Hvis du kjøper en eiendom med minirenseanlegg må du inngå serviceavtale før du tar over eiendommen.  

Har du tett tank eller minirenseanlegg er det lurt å bruke vannbesparende dusjhoder og toaletter. Det reduserer både bruk av kjemikalier og strømforbruket i renseanlegget. For deg som har tett tank vil dette også redusere kostnadene til slamtømming vesentlig. 

Vær obs på hva du heller i vasken eller toalettet! 

Bruk bare miljømerkede vaskemidler – se etter Svanemerket, som er det offisielle miljømerket i Norden og EUs miljømerke Blomsten. 

Ikke bruk antibakterielle såpeprodukter eller blekemidler som inneholder klor. Det dreper bakteriene i renseanlegget. Dette er spesielt viktig for deg som har minirenseanlegg.  

Ikke bruk kjemiske avløpsåpnere som for eksempel «Plumbo» når avløpet er tett. Bruk heller kokende vann eller mekanisk rengjøring. 

Bruk rist over sluk i oppvaskkummen. Ikke hell matrester eller kaffegrut i vasken. Ikke hell olje, løsemidler eller flytende fett i avløpet. 

Ikke kast hår, bleier, bind, våtservietter, koronatester, Q-tips eller annen søppel i toalettet. Det kan føre til tilstopping og problemer.