Fritaket har ikke tilbakevirkende kraft.
Søknad må sendes til Stange kommune v/Kommunalteknikk innen 1. desember året før man søker fritak. 

Søknadsskjema om fritak for gebyr for slamtømming

Forskrift om tvungen tømming av avløpsanlegg, Hamar og Stange kommuner, Hedmark § 5 tredje ledd bestemmer at man har rett til å søke fritak:  

For at et årlig gebyr for en eiendom skal opphøre permanent, må vanntilførselen avstenges og plomberes av godkjent rørlegger, og skriftlig melding fra rørleggeren sendes kommunen. For midlertidige fritak fra gebyret må det sendes inn skriftlig søknad. Fritak gis for ett år av gangen.