Med andre ord kan du da ikke ha rørsystemer inn i hytta.

Uten utslippstillatelse er det ikke tillatt med innlagt vann eller avløpsanlegg. Dette er ulovlig fordi det forurenser. 

Les nederst i artikkelen nærmere om definisjonen på innlagt vann.

Mer omfattende

- Har du et høyt vannforbruk kan du også forurense mer. Dermed er det satt såpass lavt, sier rådgiver i Stange kommune, Eli Åsen.

"Innlagt vann" er et begrep som er mer omfattende enn mange er klar over.

Åsen sier at hensikten med de nye retningslinjene er å tydeliggjøre hva som er lov når en ikke har innlagt vann.

- De nye retningslinjene skal være enklere å forstå. Vi har opplevd at mange hytteeiere ikke kjenner regelverket eller misforstår det.

Alt vannforbruk kan forurense

Alt avløpsvann som kommer fra menneskers stoffskifte og husholdningsaktiviteter kalles sanitært avløpsvann.

Urenset avløpsvann inneholder stoffer som kan føre til sykdom hos mennesker, gjøre vannet dårlig egnet som drikkevann eller badevann, gi unormal algevekst, gi dårlige leveforhold for bunndyr og fisk og annen forurensing. Derfor er det strenge regler for rensing av avløpsvann.

Når man ikke har innlagt vann, skal vannforbruket være så lite at det ikke gir nevneverdig skade eller ulempe. Dette forutsetter at man har en enkel sanitær standard med lavt vannforbruk.

Krav til toalettløsning

Har du ikke utslippstillatelse, må du passe på at du har en toalettløsning som er tillatt. I Stange kommune er det dette:

  • Biologisk toalett. Ferdig kompostert avfall fra biologiske toaletter kan benyttes som jordforbedringsmiddel på egen tomt, når dette ikke utgjør en forurensingsrisiko, eller fraktes til godkjent avfallsplass.
  • Forbrenningstoalett.
  • Utedo er som hovedregel akseptert hvis det ikke ligger nært en sårbar kilde som for eksempel en brønn.
  • Urinal eller seperasjonstoalett er kun tillatt når alt avløpsvann føres til tett tank. Slik tett tank er ikke tillatt uten utslippstillatelse.

Men skaper løsningen sjeananse eller forurensingsproblemer kan kommunen likevel forby slike løsninger gjennom enkeltvedtak.

Dette er ikke tillatt:

  • Dobøtter
  • Kjemikalietoaletter

De siste tre årene har det vært en oppblomstring av blågrønne alger i Mjøsa. Det er mange faktorer som kan spille inn her, en av de er avrenning fra spredt avløp. Derfor er det viktig at kommunen har kontroll på dette og at reglene følges slik at det blir minst mulig restvann og forurensing også fra hytter, sier Åsen.

Har du hytte i et ommåde der det ikke er reguleringsplan for avløp, må du ha en lavstandardshytte uten innlagt vann. 

Slipper utslipptillatelse

Bygninger uten innlagt vann eller vannklosett slipper som hovedregel utslippstillatelse og må ikke rense. 

Hvis utslippet fra bygningen likevel utgjør ulempe eller skade som regnes som forurensning, kan kommunen kreve søknad om utslippstillatelse.

Her kan du lese retningslinjene i sin helhet.

Du kan også lese mer her:

Definisjon på innlagt vann: «Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, borehull, cisterneanlegg eller lignende som gjennom ledning eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank/beholder eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunn eller oppsamlingstank. Beholdere inntil 25 l går ikke inn under denne definisjonen. Flere slike beholdere i serie/sammenkoblet er ikke tillatt.