Når du har overtatt en landbrukseiendom, er det viktig å gjøre seg kjent på denne eiendommen. Gårdskart er et sted du kan begynne for å se hva som er kartlagt på din eiendom. Her kan du se på eiendommens arealer og mange temakart. Du kan blant annet se hva som er kartlagt av dyrkbar mark og hvilke kulturminner som er registrert på eiendommen. Det er viktig at du gjør deg kjent på din egen eiendom i kartet.

 • Hvis du oppdager feil i arealklassifisering, tar du kontakt med landbrukskontoret og vi kan rette feilen. 
 • Hvis du oppdager andre feil i kartet (kulturminner, naturtyper etc.) på din eiendom, ta kontakt med landbrukskontoret og vi veileder deg til rett instans for hjelp.

Gårdskart

Landbrukseiendommer som ikke tas over på odel er konsesjonspliktige. Det vil si at kjøper må få godkjenning av kommunen til å kjøpe eiendommen, selv om kjøper og selger er enige om salget. Erverv av bebygd landbrukseiendom som ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka jord, og som totalt ikke er større enn 100 dekar, kan skje uten at det oppstår konsesjonsplikt. Det er altså kommunen som behandler konsesjonssaker.

For landbrukseiendommer er det bo- og driveplikt. Formålet med denne plikten er å opprettholde bosetting og å holde produksjonsarealer i hevd. Normalt gjelder:

 

Boplikt

 • Ved overtakelse på odel må ny eier bosette seg på eiendommen innen 1 år og bebo den sammenhengende i 5 år.
 • Ved konsesjonspliktig overtakelse vil kommunen som regel sette som vilkår det samme kravet om boplikt som ved overtakelse på odel. 

Driveplikt

 • Det er driveplikt i hele eiertiden på all fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.
 • Driveplikta kan oppfylles ved bortleie, i slike tilfeller må leieavtalen være skriftlig og føre til en driftsmessig god løsning. Leieavtalen skal ha en varighet på minst 10 år, uten mulighet for at eier kan si den opp. Kopi av avtalen skal sendes kommunen for godkjenning.
 • Ny eier må innen et år etter overtakelsen ta stilling til om han/hun vil drive eiendommen selv eller leie bort jorda. 

Mange har behov for å gjøre tiltak på landbrukseiendommen og ønsker endringer, og det kan være greit å ta en telefon til landbrukskontoret for å sjekke ut hvordan saken skal behandles. Nedenfor er det noen eksempler på tiltak og hva som må gjøres før man starter opp:

 • Hvis du vil dyrke opp nye arealer til jordbruksformål, må du søke kommunen om nydyrking.
 • Hvis du ønsker å gjøre tiltak i en vegetasjonssone, så må det trolig søkes om tillatelse til å gjennomføre – ta kontakt med landbrukskontoret.
 • Dersom du ønsker å selge jord eller annet areal som tilhører landbrukseiendommen din, må du søke kommunen om deling.
 • Hvis du vil kjøpe tilleggsjord til landbrukseiendommen din, må du søke kommunen om konsesjon.
 • Dersom du planlegger å bruke jordbruksareal til annet enn jordbruksproduksjon, må du søke kommunen om omdisponering av dette arealet.
 • Dersom du ønsker å føre opp bygg på jordbruksareal, må du sjekke med kommunen om du trenger samtykke til omdisponering, og eventuelt tillatelser etter plan- og bygningsloven.
 • Dersom du skal bygge landbruksvei, må du søke om tillatelse til dette og få skriftlig godkjenning fra kommunen før du setter i gang med arbeidet.