Dette er et tilskudd til organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Ordningen gjelder for sau, geit og storfe som beiter i utmark. Hovedformålet med tilskuddet er samarbeid innad i beitelag om hensiktsmessige fellesløsninger innen beitebruk og god utnyttelse av utmarksbeite.

Det er beitelag som er registrert som samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret som kan søke. Medlemmer av beitelaget må ha foretak som er registrert i Enhetsregisteret (ha organisasjonsnummer).

Søknadsfrist er 15. november.

Les mer om tilskuddet og finn søknadsskjema her

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.
 
Ordningen er overført fra statsforvalteren til kommunene. Statsforvalteren er klageinstans, og fordeler midlene til kommunene. Kommunene prioriterer søknadene og innvilger tilskudd.

Fristen for å søke er 15. april.
 

Les mer om tilskuddet og finn søknadsskjemaet her

Hvem kan søke?

Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. Enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd, men der det av naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid, kan også gis tilskudd.

Dette kan søkes om tilskudd til:
 • Faste installasjoner (inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag)
 • Utstyr knyttet til beitebruk i utmark (inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag)
 • Elektronsik overvåkningsutstyr ol. (inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag)
 • Planlegging- og tilretteleggingstiltak (inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag)
Søknaden må inneholde
 • En god forklaring på hva prosjektet går ut på - Tiltaksbeskrivelse kan lastes opp i søknaden
 • Tiltaket må beskrives, hva skal utføres og hvordan, materialer, mål, dimensjoner, egeninnsats, bruk av utstyr
 • Det må foreligge detaljer kostnadsoverslag og finansieringsplan 
 • Avtaler med grunneier der det er aktuelt
 • Kart som viser tiltaket

Målsettingen med tilskuddsordningen er å sikre iverksettelse av effektive forebyggende tiltak for å begrense skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket, samt konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper.

Søknadsfristen er 15. januar.
Les mer om tilskuddet og finn søknadsskjema her

Det kan gis tilskudd til
 • Skjøtsel av artsrike slåttemarker og verdifulle innmarksbeiter
 • Seterdrift med melkeproduksjon
 • Skjøtsel av setervoller og seterlandskap
 • Tilskudd til skjøtsel av automatisk freda kulturminner

Les mer om regionalt miljøtilskudd

Det kan gis tilskudd til:
 • å ivareta biologisk mangfold og gammel kulturmark
 • å ivareta kulturminner og kulturmiljøer

Les mer om spesielle miljøtiltak