Dette er de ulike velferdsordningene

Dette er en refusjonsordning som skal legge til rette for at husdyrbrukere skal kunne ta ferie og få ordna fritid og hjelp til avlastning. Du kan få utbetalt avløsertilskudd på bakgrunn av faktiske utgifter. Grunnlaget for hvor store utgifter som kan refunderes fastsettes ut fra gjennomsnittet av dyretallet foretaket disponerer på telledatoene, eller antall dyr slaktet i løpet av året.

Minsteutbetaling er 5000 kroner, maksimalt tilskudd er per 2023 kr 126580 kroner.

Søknaden fylles ut i samme skjema som tilskudd til produksjonstilskudd. Registreringsdatoene er 1. mars og 1. oktober - søknadsfristen er 15. mars og 15. oktober.

Dersom foretaket på søknadsfristen har lavere utgifter enn det som er regna ut at foretaket maksimalt kan få refundert, kan du etterregistrere eventuelle utgifter foretaket har mellom 16. oktober og 31. desember til og med 10. januar.

Les mer om tilskuddet og finn skjema her

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel skal hjelpe til med å dekke kostnader til avløsning ved:

  • Egen sykdom
  • Barns sykdom
  • Svangerskap og fødsel
  • Adopsjon og omsorgsovertagelse
  • Dødsfall (gårdbruker eller ektefelle som oppfyller krav til næringsinntekt)

Formålet med ordningen er å bidra til å finansiere sykdomsavløsning mv. Foretak som driver husdyrproduksjon eller helårs produksjon i veksthus kan få tilskudd til avløsning gjennom hele kalenderåret. Foretak som driver plante- eller honningproduksjon kan få tilskudd til avløsning innenfor onnetida. Onnetida er som hovedregel fra 15. april til 1. oktober. Denne perioden kan søkes forlenget.
 
Maksimal dagsats for tilskudd i 2023 er det 2450 kroner. Tilskuddet avhenger av arten og størrelsen på produksjonen slik den var første dag i søknadsperioden, samt hvor mye avløsningen kostet og hvor mye inntekter den avløste hadde eller kunne ha hatt i perioden det søkes tilskudd for. Dette er inntekter som ikke er næringsinntekter, som for eksempel lønn fra annet arbeid eller sykepenger fra NAV. 

Søknadsfrist er ett år etter siste dag det søkes tilskudd for.
 

Les mer om tilskuddet og finn søknadsskjemaet her

Denne ordningen er det Statsforvalteren som har ansvaret for.

Dersom du har fylt 62 år og har drevet med jordbruk i minst 15 år, kan du få tidligpensjon. det stilles krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra foretaket og annen inntekt. Landbrukseiendommen må også være overdratt til ny eier. Ny eier kan ikke være ektefelle eller samboer.

Les mer om tilskuddet og finn søknadsskjemaet her