Det er ulike erstatningsordninger i landbruket som skal være med å redusere eventuelle tap på grunn av uforutsette hendelser som det ikke er mulig å forsikre seg mot eller forhindre. Dette gjelder også tap på grunn av offentlige pålegg og restriksjoner.

Statens naturskadeordning gir erstatning for skade på objekter det ikke er mulig å forsikre mot naturskade gjennom en alminnelig, privat forsikringsordning. Naturskade er skade som direkte skyldes naturulykke (flom, storm, skred, jordskjelv ol.). Ordningen forvaltes av Landbruksdirektoratet. Søknaden må sendes senest 3 måneder etter skadetidspunktet.
 

Det kan gis erstatning til jord- og hagebruksforetak som har økonomiske tap i forbindelse med svikt i plante- eller honningproduksjon.
Søker MÅ varsel landbrukskontoret så raskt som mulig om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå. I de fleste tilfeller ønsker landbrukskontoret å foreta en befaring av skaden. 

NB! nytt for 2023 er at varsling/melding til kommunen skal sendes digitalt gjennom Altinn.

Skaden MÅ være forårsaket av klimatiske forhold. Skader forårsaket av sjukdom, skadedyr og ugras dekkes IKKE, selv om dette kan knyttes til klimatiske forhold. Det skal heller ikke være mulig å tegne privat forsikring. I tillegg skal man drive på faglig forsvarlig måte som blant annet innebærer å forebygge og begrense skader.
Det er en egenandel i ordningen på 30 % i mengde avling. Vekstsesongens avling blir sammenliknet med et gjennomsnitt av de siste fem års avling.

For 2023: følg med på landbruksdirektoratet sine sider for tiltak og presiseringer som kommer gjennom vekstsesongen.

Tilskudd til produksjonssvikt

Tilskudd ved svikt i honningproduksjon

I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, har husdyreier lovfestet rett til full erstatning. Søknaden om erstatning for sau drept av fredet rovvilt sendes inn gjennom elektronisk søknadssenter hos Miljødirektoratet.
Søknadsfristen er 1. november i tapsåret.

Det kan søkes om erstatning for økonomiske tap i forbindelse med gjennomføring av offentlig pålegg i plante- og husdyrproduksjon. Formålet med ordningen er å bidra til bekjempelse av planteskadegjørere og dyresykdommer, bidra til trygg mat og gi økonomisk erstatning for å redusere belastningen ved ulike bekjempelsestiltak.