Møtene i Romedal ble avholdt på Romedal ungdomsskole 9. og 16. november 2022

Vedtatt strategi for Romedal er altså å utvikle tettstedet til beste for hele Stange øst. Noen stikkord er tjenesteyting og næring, variert boligtilbud og et opprustet skole og rekreasjonstilbud. Det har kommet forslag til framtidige boligområder og det er rom for fortetting i sentrum. Det er allerede mange tilbud i Romedal.

Noen sentrale spørsmål i medvirkningsarbeidet for Romedal kan være følgende:

  • Hva er Romedals fortrinn og hvordan det bli enda bedre og for flere, både framtidige beboere i Romedal sentrum og for bygdene rundt?
  • Hva mangler i Romedal og hva er potensialet? Hva kan utvikling være i Romedal, utover ny bebyggelse?
  • Hva kan bli positive ringvirkninger av av vekst og utvikling og hvilke negative konsekvenser kan oppstå?
  • Hvordan kan bilavhengighet reduseres?
  • Hvilke arealgrep trengs for å få ønsket utvikling og hvem er aktører i en bred utvikling av Romedal sentrum?

I det første medvirkningsmøtet den 9. november presenteres en stedsanalyse og befolknings- og bosettingsdata, samt rammer for «medvirkningsverkstedet». Det blir ulike former for deltagelse, diskusjon og gruppearbeid. 

Resultater fra møte 1 Fremtidsverksted Romedal 09.11.2022(PDF, 1MB)

I andre møte den 16. november følges dette opp med bearbeiding og med en målsetning om mest mulig samlet innspill til utviklingen av Romedal. I mellom de to møtene er det anledning til å gjøre avtaler med planleggerne fra Stange kommune om egne møter og befaringer.

Oppsummering av møte 16. november(PDF, 178KB

Møtene i Ottestad ble avhold på Åkerbæret på Åkershagan 23. og 30. november 2022. Det var også åpent plankontor 30. november.
 

Ottestad er et av kommunens satsningssteder som bydel til Hamar med togstopp på InterCity. Her har kommunen fått hjelp av ASAS Arkitektur til å gjøre en stedsanalyse og anbefalinger til strategi for videre utvikling av dette store tettstedet. De kommer til medvikningsmøte for å presentere foreløpige funn og å lytte. 

Ottestad er allerede i dag svært attraktivt som bosted og utfordringene her kan nok beskrives som voksesmerter. Dette gjør seg utslag i sterkt arealpress, stor gjennomgangstrafikk og et vegnett i boliggatene som sliter med å leve opp til dagens bruk, diskusjoner om høyder på bebyggelse og påvirkning på eksisterende bebyggelse.  

Videre er service og handel spredt og kanskje mangelfull og uten et tydelig sentrum og dermed også manglende møtesteder.

  • Hvordan redusere bilavhengighet og øke framkommelighet for alternativer andre transportformer?
  • Hvordan kan Ottestads kvaliteter opprettholdes, videreutvikles og tilpasses en urbanisert tilværelse som bydel til Hamar?
  • Hva er konsekvensene og hvordan kan de kompenseres?
  • Hvordan utnytte Ottestads udiskutable kvaliteter for framtida med nærhet til Mjøsa, vakkert kulturlandskap, togstasjon, handels- og kulturbyen Hamar, etablerte eneboligområder og store interesse fra eiendomsutviklere? 

I det første møtet i Åkerbæret på Åkershagan den 23. november skal møtedeltagerne få  ASAS Arkitekters foreløpige  betraktninger, før verkstedet legger til rette  for diskusjoner og forslag. 

Dokumenter fra møte 1

I andre møte den 30. november følges dette opp med ytterligere fordypning og bearbeiding og med en målsetning om mest mulig samlet innspill til utviklingen av Ottetsad. Denne dagen er det også åpent plankontor.  Der kan man komme innom for et eget møte eller en prat.

I mellom de to møtene er det anledning til å gjøre avtaler med planleggerne fra Stange kommune om egne møter og befaringer.

Møtet på Ilseng ble avholdt på Ilseng samfunnshus 18. januar 2023.

Tettstedsutvikling: muligheter og målsetning er et strategipunktet det jobbes ut ifra for disse fire mindre tettstedene i kommunen. De er forskjellige, har ulike kvaliteter, potensiale og utfordringer.

Ut i fra dette skal det defineres målsetninger for stedenes utvikling, med vurdering av virkemidler og konsekvenser. Dette skal belyses i verkstedmøter på disse stedene. 

Dokumenter fra møtet 

Møtet i Åsbygda ble avholdt på Åsbygda skole 9. januar 2023

Tettstedsutvikling: muligheter og målsetning er et strategipunktet det jobbes ut ifra for disse fire mindre tettstedene i kommunen. De er forskjellige, har ulike kvaliteter, potensiale og utfordringer.

Ut i fra dette skal det defineres målsetninger for stedenes utvikling, med vurdering av virkemidler og konsekvenser. Dette skal belyses i verkstedmøter på disse stedene. 

Dokumenter fra møte

Møtet i Vallset ble avhold på Vallset ILs klubbhus 10. januar 2023.

Tettstedsutvikling: muligheter og målsetning er et strategipunktet det jobbes ut ifra for disse fire mindre tettstedene i kommunen. De er forskjellige, har ulike kvaliteter, potensiale og utfordringer.

Ut i fra dette skal det defineres målsetninger for stedenes utvikling, med vurdering av virkemidler og konsekvenser. Dette skal belyses i verkstedmøter på disse stedene. 

Dokumenter fra møte

Møtet på Espa ble avholdt på Espa kulturhus 6. desember 2022. 

Tettstedsutvikling: muligheter og målsetning er et strategipunktet det jobbes ut ifra for disse fire mindre tettstedene i kommunen. De er forskjellige, har ulike kvaliteter, potensiale og utfordringer.

Ut i fra dette skal det defineres målsetninger for stedenes utvikling, med vurdering av virkemidler og konsekvenser. Dette skal belyses i verkstedmøter på disse stedene. 

Dokumenter