Bolig og næring i sentrum

Sentrumskjernen har et stort utviklingspotensial for handel og annen næringsvirksomhet, samt et betydelig fortettingspotensial for boliger i konsentrert kvartalsstruktur. Dette området skal styrkes og videreutvikles som tyngdepunktet for tettstedet, både med handel, service og sosiale treffpunkter. Videre legges det til rette for sentrumsboliger; både som leiligheter i de øvre etasjene i bygg med kombinert formål og næringsarealer på gateplan, og som rene boligbygg i kvartalsstrukturen.

Detaljhandelen i sentrum skal styrkes. Byggene her skal ha aktive og åpne fasader mot gata, noe som bl.a. innebærer direkte atkomst fra fortau inn i butikkene/næringsarealene, samt naturlig dagslys inn og utsyn ut fra byggenes første etasje. Formålet er å skape bygårder med estetiske kvaliteter som understøtter stangesokningenes tilhørighet og stolthet til sitt eget kommunesentrum.Illustrasjon krysset Kirkevegen - Storgata

Bebyggelsen i sentrumskvartelene defineres som treetasjes bygningsmasse, med aksept for en tilbaketrukket fjerdeetasje. Eiendommer langs Jernbanegata tillates å være én etasje høyere: altså fireetasjes bygningsmasse, med aksept for en tilbaketrukket femteetasje. Tidligere krav om handels- og næringsformål i førsteetasje i sentrumsbebyggelsen bortfaller som generelt krav, men videreføres i Storgata. I øvrige sentrumsgater åpnes det for at førsteetasje kan nyttes til boligformål.

Uterom og parker i sentrum

Planforslaget fastsetter også at det skal tilrettelegges for attraktive møteplasser og uterom i sentrum som innbyr til opphold, og som skal opparbeides etter prinsipper om universell utforming.

Ved Tingvold skal det anlegges en offentlig sentrumslekeplass med lekeapparater, sittemøblering og beplantning som appellerer til ulike aldersgrupper. Videre kan plassen foran biblioteket utformes som en møteplass, utvidet gatetun, lekeplass eller tilrettelegges for utendørsaktivitet i tilknytning til biblioteket. Området ved Sole og Elstad, og rundt rådhuset foreslås regulert til park. Det er krav til utarbeidelse av landskaps- og skjøtselsplan før det gis igangsettelsestillatelse for nye tiltak ved Sole og Elstad for å sikre et helhetlig grep for hage og tun slik at det kan bli en innbydende park i sentrum.

Kollektivt knutepunkt

Dagens stasjonsplassering beholdes, dog med tilpasning til kommende tekniske og funksjonelle krav for trafikkavvikling på Dovrebanen. For å styrke det kollektive transportknutepunktet er det viktig med høy tetthet av arbeidsplasser, utadrettede funksjoner, servicetilbud og boliger tett på stasjonen.

Knutepunktet planlegges slik at det ikke bare er effektivt for tog og buss, men også for forbindelser på tvers av jernbanen for gående, syklende og kjørende. En mest mulig sømløs forbindelse mellom sentrumskjernen i vest og skole/idrettsanleggene ved Stangehallen, boligområdene og friluftslivsområdene i øst er viktig å opprettholde og videreutvikle.

Infrastruktur

Videre legger planforslaget opp til at torg, gatetun og plasser skal legges til rette for myke trafikanter, med bilen som gjest om nødvendig. Slike områder opparbeides etter prinsippet for shared space (sambruksareal). Formålet med shared space er å forbedre samspillet mellom ulike brukergrupper i gater og byromm. Det er ellers lagt til rette for gjennomgående gang- og sykkelveger gjennom planområdet, som knytter sammen viktige funksjoner og målpunkter som skoler, kollektivknutepunkt, og kultur- og fritidsaktiviteter. Fotgjengere og syklister vil få et mer helhetlig nettverk i Stange sentrum, med flere valgmuligheter.

Det er krav til at bilparkering for næring og boliger i all hovedsak løses som felles anlegg, og helst under bakken. Intensjonen er å bruke mindre flate-areal til parkering, men å utnytte arealene mer effektivt.  

Bevaring av viktige kulturminner og bygningsmiljøer

Samtidig som planforslaget legger opp til utvikling i Stangebyen, har det også blitt lagt vekt på bevaring av utvalgt bebyggelse for å ivareta noen av de identitetsskapende og historisk verdifulle byggene vi har i Stangebyen.

Særlige hensyn til kulturmiljø er sikret i planforslaget med hensynssoner som angir begrensninger og muligheter for tiltak på bebyggelse og uterom innenfor disse hensynssonene. Kulturminner som foreslås bevart er bl.a. Solbrå og Brovold i Storgata, Sole og Elstad, og arbeiderboligmiljøet i Hans Sørholtes veg.

Utenfor sentrum

Utenfor sentrumskvartalene skal etablerte villabebyggelse og større fragmentering av bygningsmassen opprettholdes.

Stasjonsbyens ytre boligområder, industrieiendommer, skole- og idrettsanlegg skal beholdes på en måte som bevarer Stangebyens hovedkarakter og identitet.

Plandokumenter kan lastes ned fra kommunens Plandialog.