Kommunestyret vedtok 26. januar 2022 at arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal startes opp. Deretter ble planprogrammet fastsatt i kommunestyret den 15.06.2022. Dette er en mindre revisjon av både samfunnsdel og arealdel.

Ferdig plan skal vedtatt 18. oktober 2023.

Tidslinje

26. januar 2022 - Kommunestyret vedtok å legge forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens sammfunsdel og arealdel ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommunestyrets behandling

I høringsperioden kom det 27 merknader og innspill. 

Planprogram vedtatt i kommunestyret 15.06.2022

Politisk behandling: Avklaringssak knyttet til vekstmålsetning, arealstrategi og arealinnspill.

En viktig del av planarbeidet er medvirkning. Hensikten med medvirkning er en demokratisering av planprosessen, utveksling av informasjon, samt lokalbaserte og forankrede forslag til planarbeidet. Det har allerede kommet inn både merknader og konkrete arealinnspill.

Det har blitt gjenomført åpne møter med mulighet for å delta for alle. På alle stedene ble det benyttet en «dugnadsmetode» med en verkstedmodell. Planprogrammet sier at det skal være hovedfokus på Ottestad og Romedal sentrum med egne utviklingsstrategier, og her blir to medvirkningsmøter.

Oppsummeringer fra dialogmøtene

Planforslaget skal til førstegangsbehandling i planutvalget og formannskapet før det vedtas i kommunestyret. Kommunestyret kan vedta å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Kommunestyret i Stange vedtok i sitt møte 19.04.2023 å legge forslag til rullert kommuneplan –samfunnsdel og arealdel, ut til offentlig ettersyn i perioden 27. april - 12. juni 2023.

Plankart og innbyggerdialog

  • Informasjonsmøte ble gjennomført 22. mai
  • Åpent plankontor ble gjennomført 30. mai.

Det var en høringsperiode på 6 uker. I denne perioden ble det avholdt åpent møte og på kommunens hjemmeside var det blant annet en presentasjon av de arealmessige endringene. I tillegg til offentlige myndigheter som har innsigelsesrett, var alle innbyggere invitert til å komme med sine synspunkter.

Det kom inn 59 merknader fra privatpersoner, lag og foreninger og 10 merknader fra offentlige myndigheter. Disse har innsigelsesrett og Statsforvalteren hadde 3 innsigelser til planforslaget. Statsforvalteren har innsigelser til mangelfull risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) og til omdisponering av to områder med dyrkbar eller dyrket mark. Det ble utført en utvidet risiko og sårbarhetsanalyse. Noe dyrket mark ble tatt ut og noe ble erstattet med en endring av arealformål. Arealer som tidligere var avsatt til boligformål, nå ble tilbakeført til LNF (landbruk, natur og friluftsliv). Ca 19 dekar ble dermed endret for å kunne omdisponere ca 10 dekar dyrket mark som inngikk i nytt formål idrettsanlegg i Romedal sentrum. Statsforvalteren godtok dette og trakk sin innsigelse. Dette er det redegjort for i saksframlegg med vedlegg til sluttbehandling. 
 
For øvrig er det etter høring gjort noen endringer i planbestemmelsene etter råd fra fagmyndigheter eller for å gjøre bestemmelsene tydeligere med intensjon om økt forutsigbarhet, slik tilfellet er spesielt for områder langs Claus Bendekes veg i Ottestad. Dette kan man også lese mer om i saksframlegget til sluttbehandling. Planbeskrivelse og planbestemmelser synliggjorde ved sluttbehandling hvilke endringer som var gjort i planprosessen.

Ved oppstart av rullering av kommuneplan var det en tydelig forventning om at kommunestyret skulle følge og vedta en rullert kommuneplan i sin periode. Dette ble gjort på kommunestyrets siste møte den 18.10.2023. Kommuneplanen ble vedtatt med noen endringer. Den såkalte «2 kilometers regelen» som er en retningslinje i planbestemmelsene, ble tatt ut. Videre ble det gjort noen endringer i planbeskrivelsen
  • Planutvalget 20. september
  • Formannskapet 4. oktober
  • Kommunestyret 18. oktober
Denne kommuneplanen gir nå føringer på overordnet nivå for kommunens samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen gir føringer for forvaltningsoppgaver som detaljregulering og byggesak der plankart og planbestemmelser er juridisk bindende. Planen har gyldighet i 12 år eller til den blir revidert på nytt.

 

Kommunens arealstrategi 

  1. Satsning på tettstedene langs IC-strekningen
  2. Mjøsa og kulturlandskapet
  3. Videreutvikle Romedal til et tettsted for Stange øst
  4. Tettstedsutvikling: muligheter og målsetning 

Tangen og Stange sentrum, samt Mjøsa og kulturlandskapet er ikke prioriterte temaer denne gangen. 

Bærekraftmål Foto AdobeStockFNs bærekraftmål

FNs bærekraftmål skal legges til grunn for planleggingen. Det gjennomføres en studie for å vise hvilke bærekraftmål som vår kommune bør rette innsats mot og disse legges til grunn for utvikling av tettstedene våre. 


Hva er kommuneplanen?

Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet for Stange kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i kommunen og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Stange.

Kommuneplanens samfunnsdel legger vekt på viktige utfordringer, og synliggjør strategiske valg kommunen tar. Dette gjelder samfunnsforhold som befolkningsutvikling, utbyggingsmønster, utbyggingsvolum, folkehelse, barn og unge, integrering og næringspolitikk. I tillegg skal samfunnsdelen si noe om kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. Den skal også ta hensyn til nasjonale mål, og gi føringer for kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel sier noe om hvor utviklingen i kommunen skal foregå. Arealdelen inneholder kart, bestemmelser og retningslinjer som skal legges til grunn for den mer detaljerte utviklingen.

Planprogrammet finner du her (PDF, 2MB)

Arealinnspill til planarbeidet

Frist for konkrete arealinnspill  var 1. september 2022.

Innsendte innspill til rullering av kommuneplan i Stange