Planforslaget ble behandlet i kommunestyret 19. april og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, samtidig som det gjøres noen tillegg. Ferdig plan skal vedtas høsten 2023.

Tidslinje

Her er vi nå: 6. Medvirkning og høring

26. januar 2022 - Kommunestyret vedtok å legge forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens sammfunsdel og arealdel ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommunestyrets behandling

I høringsperioden kom det 27 merknader og innspill. 

Planprogram vedtatt i kommunestyret 15.06.2022

Politisk behandling: Avklaringssak knyttet til vekstmålsetning, arealstrategi og arealinnspill.

En viktig del av planarbeidet er medvirkning. Hensikten med medvirkning er en demokratisering av planprosessen, utveksling av informasjon, samt lokalbaserte og forankrede forslag til planarbeidet. Det har allerede kommet inn både merknader og konkrete arealinnspill.

Det har blitt gjenomført åpne møter med mulighet for å delta for alle. På alle stedene ble det benyttet en «dugnadsmetode» med en verkstedmodell. Planprogrammet sier at det skal være hovedfokus på Ottestad og Romedal sentrum med egne utviklingsstrategier, og her blir to medvirkningsmøter.

Oppsummeringer fra dialogmøtene

Planforslaget skal til førstegangsbehandling i planutvalget og formannskapet før det vedtas i kommunestyret. Kommunestyret kan vedta å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Kommunestyret i Stange vedtok i sitt møte 19.04.2023 å legge forslag til rullert kommuneplan –samfunnsdel og arealdel, ut til offentlig ettersyn i perioden 27. april - 12. juni 2023.

Plankart og innbyggerdialog

  • Informasjonsmøte ble gjennomført 22. mai
  • Åpent plankontor ble gjennomført 30. mai.
Høringsfrist 12. juni

Merknader til planforslaget kan sendes til post@stange.kommune.no, eller Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange, innen 12.juni.2023. Merkes med: Merknad til planforslag, rullering av kommuneplan 2023.

 

Kommunens arealstrategi 

  1. Satsning på tettstedene langs IC-strekningen
  2. Mjøsa og kulturlandskapet
  3. Videreutvikle Romedal til et tettsted for Stange øst
  4. Tettstedsutvikling: muligheter og målsetning 

Tangen og Stange sentrum, samt Mjøsa og kulturlandskapet er ikke prioriterte temaer denne gangen. 

Bærekraftmål Foto AdobeStockFNs bærekraftmål

FNs bærekraftmål skal legges til grunn for planleggingen. Det gjennomføres en studie for å vise hvilke bærekraftmål som vår kommune bør rette innsats mot og disse legges til grunn for utvikling av tettstedene våre. 


Hva er kommuneplanen?

Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet for Stange kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i kommunen og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Stange.

Kommuneplanens samfunnsdel legger vekt på viktige utfordringer, og synliggjør strategiske valg kommunen tar. Dette gjelder samfunnsforhold som befolkningsutvikling, utbyggingsmønster, utbyggingsvolum, folkehelse, barn og unge, integrering og næringspolitikk. I tillegg skal samfunnsdelen si noe om kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. Den skal også ta hensyn til nasjonale mål, og gi føringer for kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel sier noe om hvor utviklingen i kommunen skal foregå. Arealdelen inneholder kart, bestemmelser og retningslinjer som skal legges til grunn for den mer detaljerte utviklingen.

Planprogrammet finner du her (PDF, 2MB)

Arealinnspill til planarbeidet

Frist for konkrete arealinnspill  var 1. september 2022.

Innsendte innspill til rullering av kommuneplan i Stange