Planendringen er effektiv fra vedtakelsesdato.

Plandokumentene

Vedtaket kan påklages ifølge plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kap VI.
Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 25. april 2023.