Her ønsker kommunen å gi litt informasjon om reglene for hvordan en da må gå fram.

Dette er noe en må søke kommunen om. Om reglene oppfattes som vanskelig, kan man alltid ta kontakt med kommunen for å få hjelp til framgangsmåten og hva som skal til.

Dispensasjon

Som regel ligger fritidsboligen i et område der det i utgangspunktet ikke er lov til å endre statusen. En må da søke om dispensasjon fra de reglene som gjelder på stedet.

Det er kommunens arealplaner (kommuneplan eller reguleringsplan) som bestemmer hva slags type bygninger som tillates i ulike områder. Fritidsboliger ligger oftest i LNF-områder. Det vil si områder som er forbeholdt landbruk, natur og friluftsliv. Der er det i utgangspunktet ikke lov å bygge. Det betyr også forbud mot å endre på noe som krever en byggesøknad.

Når kommunen skal vurdere en dispensasjonssøknad, har kommunen et krav gjennom loven å vurdere to forhold.

Det ene er at hensynet til bestemmelsene i arealplanen ikke må bli vesentlig tilsidesatt. Det andre er at fordelene ved en dispensasjon må være større enn ulempene. Dette må gjøres som en helhetsvurdering der for eksempel privat økonomi og personlige forhold ikke kan vektlegges.

I disse vurderingene inngår om beliggenheten er egnet med tanke på tjenester som butikker, barnehage, skole og helsetjenester. I behandlingen vurderes også om vann, renovasjon og veg tåler økt bruk.

Byggesøknad

Dersom en dispensasjonssøknad innvilges, må det søkes om bruksendring. For denne type saker vil det være krav om en ansvarlig søker.  Bygget vil da vurderes opp mot dagens regler for tekniske krav. Forskriften som heter TEK 17 (Teknisk forskrift 2017) vil da være gjeldende. Det vil ofte bety bygningsmessige oppgraderinger av fritidsboligen. I tillegg kommer vurderinger om vann- og avløpsordningen må oppgraderes jfr forurensingsloven mv.

Det kan i noen tilfeller søkes tidsbegrenset dispensasjon. I så fall kan det være et argument for å søke unntak fra kravene i TEK 17 mv.

Vær også oppmerksom på at en bruksendring kan innebære økt skattelegging og økte kostnader til vann, avløp og renovasjon for eieren.

Kontaktinformasjon til byggesaksavdelingen finner du her