Kommuneplanens arealdelForslag til ny kommuneplan, arealdel 2019-31 ble i kommunestyrets møte den 3. april 2019, vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn (høring). Planmaterialet består av planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart, de to siste vil etter vedtak ved sluttbehandling ha juridisk virkning. Det blir en høringsperiode på åtte uker, før merknadsbehandling og sluttbehandling.

Sammen med samfunnsdelen(vedtatt 2014) utgjør dette kommuneplanen.

Kommuneplanens samfunnsdel gir gjennom visjoner, konkrete vekstmålsetning og langsiktig arealstrategi, tydelige føringer for utviklingsretning og prioriteringer. I tillegg er nasjonale forventninger til planlegging og relevante lover og forskrifter lagt til grunn for arbeidet. Planforslaget er basert på Plangrogram, fastsatt i kommunestyret den 15. februar 2017.

Nøkkeltall

Planforslaget legger til rette for hvordan arealer kan disponeres for å nå målsetninger for vekst og utvikling i kommunen. Noen nøkkeltall fra planforslaget er:

  • 1400 nye boliger
  • 1350 dekar næringsområder
  • 20 km gang/ sykkelveg
  • 8 km Mjøssti
  • 400 daa dyrket mark omdisponeres
  • 100 daa tilbakeføres til LNF

Dokumenter