Vedtak i kommunestyret

  1. Detaljregulering for Tønseth, gnr 16, bnr 32 PlanID: 341 med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas i henhold til i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.
  2. Detaljregulering for Tønseth gnr 16. bnr 32 erstatter deler av reguleringsplan Tønseth Gartneri planID: 267. 
     

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vedtatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter

Vedtaket kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker. (annonsert 05.01.2023)

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. (annonsert 05.01.2023).