Detaljreguleringsplan for Åkersvika – Hamar stasjon er med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-12, vedtatt i kommunestyret i møte 14.12.22, sak 95/22. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vedtatte plankart og plandokumenter

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI.
Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker fra mottakelse av brev til berørte parter. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes ovenfor
kommunen innen 3 år fra kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.