Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering for gang- og sykkelveg ved Scanpole. PlanID 359 med tilhørende kart datert 22.01.24, reguleringsbestemmelser datert 15.11.23 og planbeskrivelse datert 16.11.23. 

Plandokumenter

Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapitel VI.  Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem til vedkommende part. Klage må fremsettes skriftlig.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring (29. juni 2024), jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Eventuell klage sendes på e-post til post@stange.kommune.no eller til Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange. 

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring.