Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Plandokumenter

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker fra mottakelse av brev til berørte parter.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.