Formannskapet legger ut planstrategien og kommunedirektørens forslag til innstilling til høring i kommunens hovedutvalg og råd, samt offentliggjøring for å innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner.

Kommunedirektørens forslag til innstilling til kommunestyret er:

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 10-1 vedtar kommunestyret forslag til kommunal planstrategi for Stange kommune gjeldende for perioden 2024 - 2028. Kommunestyret legger til grunn at planbehovet som fremkommer i planstrategien, utgjør grunnlaget for kommunestyrets prioritering av planoppgaver i inneværende kommunestyreperiode. Planer som ikke står i planoversikten i planstrategien, fases med dette ut.

Saksframlegg-formannskapet (PDF, 134KB)

Protokoll-formannskapet (PDF, 89KB)

Status og utfordringsdokument (PDF, 4MB)

Oversiktsdokument for folkehelse (PDF, 2MB)

Merknader sendes post@stange.kommune.no, innen 2. mai 2024.