Barnepalliasjon er en helhetlig, tverrfaglig familiesentrert tilnærming til barn og unge med livstruende eller livsbegrensende sykdom. I følge Verdens helseorganisasjon er barnepalliasjon en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familienes fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov (FRAMBU kompetansesenter for sjeldne diagnoser).

Tilnærmingen har til hensikt å forbedre livskvaliteten til barnet og familien, gjennom forebygging og lindring, ved hjelp av tidlig identifisering, grundig vurdering og behandling av problemer av fysisk, psykososial og åndelig art (Palliasjon til barn og unge. Nasjonal faglig retningslinje, Helsedirektoratet).

Ved behov for eller ønske om samtale vedrørende barnepalliasjon kontaktes Forvaltningsenheten på telefon 62 56 20 35.  Alternativt kan man ta kontakt gjennom spesialisthelsetjenesten eller andre kommunale tjenester.

Forvaltningsenheten vil på bakgrunn av henvendelsen ta kontakt med familien og kartlegge behov for bistand og informere om rettigheter. Barn og familier som er i målgruppen for barnepalliasjon skal raskt få tilbud om barnekoordinator. Barnekoordinator sin oppgave er å sikre et koordinert tilbud til barnet og familien, etablering av ansvarsgruppe og individuell plan, sikre at familien får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet og andre velferdstjenester og at familien får hjelp til å komme i kontakt med nødvendige tjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner.