Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling, og om samspillet mellom individ, miljø og sykdom. Fysioterapeuter er sentrale i forebygging og behandling av belastningslidelser. Fysioterapi er rettet mot både kroppslige og psykiske plager samt tilrettelegging av menneskets livs- og arbeidsbetingelser. Vi har som oppgave å bevare og fremme god helse i alle aldersgrupper. Du trenger ikke være syk for å ha behov for fysioterapi. En av fysioterapeutens viktigste oppgaver er å skape forståelse for hvordan sykdom og skader oppstår slik at du selv kan forebygge. Fysioterapeuter har egne faggrupper i en rekke spesialfelt.

Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapeuten tilrettelegger barn og unges omgivelser for å fremme god helse. Fysioterapeuten medvirker til tiltak som fremmer et godt fysisk og psykososialt miljø i barnehage, skole, institusjon, SFO, fritid og hjem. Fysioterapi for barn og unge har som mål å bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne. Behandlingen skal gi velvære og livskvalitet, og kompensere for funksjonssvikt. Alle fysioterapeuter som arbeider med barn og ungdom har en fireårig grunnutdanning. Det teoretiske grunnlaget for fysioterapi bygger på de medisinske basalfagene. Dette er teorier om motorisk læring og pedagogiske og psykologiske læringsmodeller. Mange fysioterapeuter har i tillegg etter- og videreutdanning innenfor barne- og ungdomsfysioterapi.

Hvordan arbeider fysioterapeuten?Barnefysioterapi

Ved sykdom eller skade gjør fysioterapeuten en grundig undersøkelse som gir en kartlegging av barnets ressurser, utviklingsnivå og interesser i samarbeid med foreldre og barnet selv. Fysioterapeuten legger til rette for behandling individuelt og i grupper. Alle har krav på en individuelt tilpasset behandlingsplan. Foreldrene har en sentral rolle i barnets helse. Fysioterapeuten tilrettelegger derfor for trening i hjemmet, og kan veilede og følge opp regelmessig. Det er foreldrenes og barnets eget behov som er styrende for hvordan treningen gjennomføres. Sammen med foreldre bestemmes hyppighet av treningen. I perioder kan barnet ha behov for intensiv trening, i andre perioder langt sjeldnere. Både foreldre, ungdom, barnehage og skole/SFO kan kontakte fysioterapeut. Andre samarbeidspartnere er pedagogisk-psykologisk tjeneste, rehabiliteringstjenester, sykehus, kompetansesentre, helsesøster og lege. Også idrettslag, politikere og teknisk etat kan ta kontakt med fysioterapeut for å legge forholdene til rette for barn og unge. Fysioterapeuten tar del i utprøving og tilpasning av hjelpemidler.

Når har barnet behov for fysioterapi?

Når foreldre, helsepersonell eller andre er usikre på barnets utvikling, kan fysioterapeuten gjøre en vurdering. Indikasjoner kan være sen eller avvikende bevegelsesutvikling eller påfallende slapphet eller stivhet. Andre indikasjoner kan være dårlig blikkkontakt, nedsatt syns-, hørsel- og berøringssans. Barnet kan også ha trivselsproblemer, være påfallende urolig eller ha problemer med å suge, spise og sove. Barn med hodepine, skulder-, rygg- og nakkeproblemer kan også få hjelp hos fysioterapeut. Vanlige diagnoser hos barn og unge som kan behandles av fysioterapeut: • Cerebral parese og andre nevrologiske lidelser

 • Psykisk utviklingshemming
 • Skjev nakke/torticollis • Deformiteter, slik som klumpfot
 • Hoftelidelser/hofteleddsdysplasi og andre ortopediske lidelser
 • Lungesykdommer og astma
 • Revmatiske sykdommer
 • Følgetilstander etter ulykker
 • Ulike syndromer
 • Psykiske vansker

Hvor møter du fysioterapeuter som arbeider med barn og ungdom?

 • Helsestasjon
 • Barnehage, skole og skolefritidsordningen (SFO)
 • Private og kommunale fysioterapiinstitutter
 • Sykehus og institusjoner
 • Habiliteringstjeneste
 •  Kompetansesentre