Stange var den 34 kommunen Storberget besøkte etter at han ble Statsforvalter. Og han rakk innom mye i løpet av de drøyt fire timene han besøkte kommunen tirsdag.

EksempelkommuneStatsforvalter Knut Storberget med leder for flyktningetjenesten Marte Graff Jenssen.

Første stopp var flyktningetjenesten der han fikk høre leder for flyktningetjenesten Marte Graff Jenssen fortelle om den store økninga i antallet flyktninger Stange har tatt imot i de siste årene. I 2021 tok Stange imot 28 flyktninger. I fjor var antallet 171 og i år er det ventet 155.

Hun valgte selv Stange som arbeidsplass fordi mangfold er en av grunnverdiene og at hun opplever kommunen som raus, og at denne rausheten er tverrpolitisk. Storberget fikk høre om det tette og unike samarbeidet mellom flyktningetjenesten, voksenopplæring, NAV, boligforetak og flere, og at dette er en av grunnene til at Stange klarer å ta imot så mange på kort varsel. 

Et fokus nå er å åpne kommunen mer som arbeidsplass. 

- Dere gjør en god jobb og det legger vi merke til. For oss er Stange i tet. Dere er en eksempelkommune som viser at det nytter, sa Storberget.

Tilsyn i skoleneOrdfører Bjarne Christiansen og Stange kommune fikk legge fram problematiske problemstillinger for Statsforvalteren.

Stange kommune fikk også mulighet til å ta opp vanskelige saker med Statsforvalteren.  Kommunalsjef for oppvekst Denis Aggrey og andre representanter for skola, tok opp tilsynssaker og frustrasjon rundt korte frister, mange punkter og at ikke kunnskap skolen satt med nødvendigvis kom fram i vurderinga.

- Det kan oppleves som sjakkmatt, sa Aggrey.

Storberget hadde forståelse for kommunens frustrasjon, og var opptatt av at det skal være en lav terskel og åpen hos Statsforvalteren der det er et mål om at saker skal kunne løses gjennom dialog. Samtidig presiserte han at Statsforvalteren også har en egen rolle å spille.

JordvernStatsforvalter Knut Storberget fikk høre om frustrasjon rundt jordvernstatistikk.

Stange fikk også tatt opp problematikken rundt jordvern der kommunen blant annet i Kommunebildet for 2022 fikk en dårlig karakter. Dommen at Norges grønne lunge bryter den nasjonale jordvernstrategien. Realiteten er at omdisponeringa skyldes statlige tiltak ved bygging av ny jernbane.

- Dette blir et omdømmeproblem for oss og det blir en snakkis, sa kommunalsjef for samfunn, Frode Haugan.

Han viste også til at kommunen har jobbet for at det skal komme erstatningsjord i forbindelse med den statlige utbyggingen, og at kommunen i seg sjøl kommer ut netto positivt.

- Vi må se på hvordan vi formulerer dette til neste år. Dere er gode på jorvern, og jeg skjønner at dette kan virke demotiverende, sa Storberget som kunne trøste med at Stange forsvinner ut av statistikken når utbygging av jernbanen er ferdig.

VerdensledendeDriftssjef på Hias, Torbjørn Netteland hadde omvisning.

Besøket ble avsluttet på Hias der Storberget og hans stab fikk en omvisning på anlegget i Sandvika. Der fikk han høre direktør Knut Holen fortelle at fosfor nå gjennvinnes som struvitt som blir til et økologisk gjødsel og forhåpentligvis kan kjøpes på Felleskjøpet om ikke alt for lenge. Han fikk også høre at selskapet har ambiøse planer for nitrogenrensing.

- Vi vil bli verdensledende, sa Holen.