Den økonomiske utviklinga har gjort at Stange kommune må kutte driften med 80 millioner kroner de neste årene. I den forbindelse fikk kommunedirektøren blant annet klarsignal fra formannskapet for å oppdatere utredninger som er gjort på skole- og barnehagestruktur tidligere, med noen tilleggsforslag. 

Skal oppdateres

Også flertallet i kommunestyret ga grønt lys for dette. Det betyr at følgende oppdateringer skal gjøres før kommunestyret skal gjøres vedtak i desember:

 • Sammenslåing av Tangen og Espa skoler lokalisert til Tangen skole.
 • Sammenslåing av Åsbygda, Breidablikk, Vallset og Solvin skoler, lokalisert til tidligere Romedal ungdomsskole.

Innsparinga er tidligere anslått til å være på rundt 16 millioner kroner.

I tillegg skal:

 • Vurdere om alternative sammenslåinger kan bidra til bedre oppfyllingsgrad, for eksempel sammenslåing av Tangen, Espa og Vallset, lokalisert til Tangen skole, eller sammenslåing av Åsbygda og Vallset, lokalisert til Vallset skole.

Fem representanter stemte imot dette forslaget ( En Ap, en Sp, MDG, Pp og Bygdelista)

Kari Helene Foss fra Senterpartiet foreslo i møtet at Breidablikk skole også måtte vurderes for en eventuell samling av skolene øst i Stange. Forslaget fikk åtte stemmer. Fungerende ordfører Truls Gihlemoen minnet her om at det i kommuneplanens samfunnsdel er bestemt at det det skal være en hovedsatsing i Ottestad, Stange, Tangen og Romedal.Kommunestyret 19.06.

MDG foreslo at utredning av redusering av antall skoler skulle strykes. Forslaget fikk støtte fra Bygdelista som hadde snudd etter formannskapets behandling.

Et forslag fra SV om å holde Vallset utenfor falt.

Fungerende ordfører Truls Gihlemoen (Frp) sa i møtet at det vil bli sett på eventuelle avbørende tiltak når en avgjørelse om struktur er tatt.

Kommunestyret gjorde følgende vedtak om dette:

Kommunestyret ber kommunedirekten belyse konsekvensene for nærmiljøet, og vurdere hvordan avbøtende tiltak kan brukes for å sikre at hele kommunen tas i bruk og at tettstedene utvikles videre.

Barnehagestruktur

For barnehagestrukturen ble følgende vedtatt:

 • Sammenslåing av Tangen barnehage og Espa barnehage lokalisert til Espa eller Tangen.
 • Sammenslåing av Vallset, Romedal og Åsbygda til en ny barnehage, lokalisert i lokalene til Solvin skole.
 • Sammenslåing av Romedal og Åsbygda til en ny barnehage, lokalisert i lokalene til Solvin skole.

Andre kutt

Men det var også andre tiltak kommestyret måtte ta stilling til, og som ble vedtatt:

 • Kommunestyret ber styret i Boligforetaket om å utvikle ny strategi for foretaket. Strategien skal vedtas av kommunestyret. Kommunedirektøren bes om å utrede hvor mange og hvilken type boliger som er helt nødvendig å eie for å dekke behovet for de som ikke kan tilbys boliger gjennom private eller andre ordninger. Vurderingen skal danne grunnlaget og inngå som en del av boligforetakets nye strategi.
 • Endrede kompetansekrav i helse og mestring: Ikke anslått innsparingspotensial.
 • Kutt i virksomheter og staber: 50 millioner kroner.
 • Kommunedirektøren bes om å ta initiativ overfor samarbeidskommunene i interkommunale samarbeid og -selskap, med mål om å redusere den økonomiske rammen i disse.
 • Økte gebyrer uten at det gir vesentlige ulemper for innbyggerne: 1-2 millioner kroner.
 • Vurdere mindre tilskudd til eksterne aktører: 1-2 millioner kroner.
 • Det er tidligere vedtatt å avvikle to bofellesskap i Tilrettelagte tjenester, total kostnadsreduksjon på nær åtte millioner kroner.

Et forslag fra SV om å øke eiendomsskatten falt da det fikk ni stemmer.

Illustrasjon over økonomisk fordeling i Stange kommune.

 

 

 

 

Skoler

Her gjorde kommunestyret følgende vedtak. Fra forrige runde i 2022 om skolestruktur skal grunnlaget oppdateres for følgende alternativer:

 • Sammenslåing av Tangen og Espa skoler lokalisert til Tangen skole.

I 2021 ble det vurdert en årlig innsparing her på vel 4,8 millioner kroner og et investeringsbehov på 7,8 millioner kroner.

 • Sammenslåing av Åsbygda, Breidablikk, Vallset og Solvin skoler, lokalisert til tidligere Romedal ungdomsskole.
 • i 2021 ble det vurdert at dette kunne gi en årlig innsparing på 11,4 millioner kroner. Investeringsbehovet er vurdert til 300 millioner kroner.
 • Vurdere om alternative sammenslåinger kan bidra til bedre oppfyllingsgrad, for eksempel sammenslåing av Tangen, Espa og Vallset, lokalisert til Tangen skole, eller sammenslåing av Åsbygda og Vallset, lokalisert til Vallset skole.

Barnehager

Kommunedirektøren bes med bakgrunn i utredningen som ble behandlet i kommunestyret om å konsekvensutrede:

 • Sammenslåing av Tangen barnehage og Espa barnehage lokalisert til Espa eller Tangen
 • Sammenslåing av Vallset, Romedal og Åsbygda til en ny barnehage, lokalisert i lokalene til Solvin skole.
 • Sammenslåing av Romedal og Åsbygda til en ny barnehage, lokalisert i lokalene til Solvin skole,