Foreldre, andre pårørende og fagpersoner kan henvende seg for veiledning og rådgivning ved behov. Vi holder jevnlige møter for å holde oss faglig oppdaterte om utviklingen i feltet. I tillegg har vi organisert faglige seminarer for profesjonelle som arbeider nært med barn i vår målgruppe.

Nettverket jobber for å

  • øke kompetansen innen barnepalliasjon hos ansatte i kommunen
  • sikre at det er gode rutiner for oppfølging av barn som fødes med eller får en alvorlig sykdom/tilstand
  • sikre at hele familien til barnet ivaretas
  • styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom ulike tjenester innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten

Det er viktig å merke seg at begrepet barnepalliasjon har et ganske annet innhold og fokus enn det tradisjonelle palliasjon innen f.eks. kreftomsorg.

Barnepalliasjon er en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens fysisk, psykisk, sosial og eksistensielle behov, som starter ved diagnosetidspunkt og varer livet ut, med etterfølgende oppfølging for familie. (WHO, 1998

 

Målgruppe

Barn og familier som er i målgruppen for barnepalliasjon skal raskt få tilbud om barnekoordinator. Barnekoordinator sin oppgave er å;

  • sikre et koordinert tilbud til barnet og familien
  • etablering av ansvarsgruppe og individuell plan
  • sikre at familien får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet og andre velferdstjenester
  • at familien får hjelp til å komme i kontakt med nødvendige tjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner.

stange.kommune.no/barnepalliasjon