– Det gikk langt bedre enn vi forventet, sier kommunedirektør Kaija Eide Drønen.

Roser de ansatte

Kommunedirektøren roser de ansatte.

  • Jeg vil særlig fremheve alt det gode arbeidet kommunens ansatte har utført, både med god tjenesteproduksjon og økonomistyring. De har bidratt til en god og effektiv drift, sier Eide Drønen.

Hun peker på tre faktorer som forklarer det gode resultatet:

  • God budsjettkontroll i kommunens virksomheter og staber
  • Kommunens andel av skatteinntektene ble 40,7 millioner kroner bedre enn budsjettert. Disse midlene ble i hovedsak godskrevet kommunen i november og desember. Det er estimatene fra Stortinget som hvert år legges til grunn for beregningen av skatteinngangen til Stange.
  • Koronakompensasjon på 40,5 millioner kroner.

Satt av til vanskelige tider

- Det er viktig å understreke at skatteveksten bare gir ekstra inntekter for året 2022. På bakgrunn av dette må arbeidet med omstilling fortsette i økonomiplanperioden med mål om en realistisk økonomiplan hvor driftsutgiftene er tilpasset driftsinntektene, og ikke er finansiert av disposisjonsfond, sier kommunedirektøren

Men dette betyr likevel at Stange kommune er bedre stilt til å møte vanskeligere tider.

- Det sikrer kommunens handlingsrom knyttet til uforutsette hendelser og endrede forutsetninger, nasjonalt og internasjonalt, understreker kommunedirektøren.