Virksomhetsleder Ellen Nordby besluttet våren 2023, i fellesskap med sine avdelingsledere, å foreta en bred gjennomføring av TID-modellen (Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende adferd ved Demens) i alle fem avdelinger ved Stange helse- og omsorgssenter. Målet for prosjektet var å skape en felles forståelse av og å øke kompetansen om atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demenssykdom i hele personalgruppen på senteret.

Helhetlig satsing

TID-modellen er kjent på Stange helse- og omsorgssenter også fra tidligere, men som et ledd i en helhetlig satsning ble det bestemt at avdelingsledere og fagutviklingssykepleiere skulle gjennomføre TID-kursholderkurset og deretter avholde TID-basiskurs for alle ansatte. Planlegging og administrasjon av gjennomgøringen ble støttet fra helserådgiver i kommunalsjefs stab og kursutgifter dekket av interne kompetansemidler i Helse og mestring i Stange kommune.

I løpet av høsten ble det, i god tid, satt opp flere datoer der personalet hadde mulighet til å melde seg på basiskurset. Tidspunkt for undervisningen ble nøye planlagt i forhold til turnus og bemanningsplan. Undervisningen for personalgruppen ble annonsert som obligatorisk for og personalet fikk fri til å delta i aktiviteten.

Systematisk


For å få hele personalgruppen med i oppstarten har det vært viktig å komme i gang med refleksjonsmøtene så snart som mulig etter basiskurset og deretter teste ut tiltak basert på den felles forståelsen som refleksjonen har skapt. Hver avdelingsleder har gjennomført et møte for kritisk systematisk refleksjon i sine avdelinger, med støtte fra en av de andre avdelingslederne.  Fagutviklingssykepleier Maren Viken Norderhaug sier følgende: «Samarbeid på tvers av avdelinger kan være hensiktsmessig for å komme videre fra en utfordrende situasjon i en avdeling. Når noen «utenfor» kommer med nye innspill kan dette kan føre til en endring i det perspektivet personalgruppen har. Særlig kan dette være viktig i forhold til muligheten til å debriefe sammen med andre der hvor det har vært krevende situasjoner».

RekruttererEllen Nordby, virksomhetsleder, Jeanette Evensen Olsen, avdelingsleder, og Maren Viken Norderhaug, fagutviklingssykepleier, ved Stange helse- og omsorgssenter.

Ledergruppen har besluttet å rekruttere to TID-administratorer fra hver avdeling og disse vil lede refleksjonsmøtene i avdelingene i etterkant av egen opplæring, samt at de i tillegg vil ha et ekstra ansvar for sammen å holde tak i TID-modellen i fremtiden. Det er planlagt at rekruttering av administratorer avsluttes i januar 2024 og at opplæring av administratorene gjøres av fagutviklingssykepleier ved Stange helse- og omsorgssenter i samarbeid med helserådgiver. Avdelingslederne og fagutviklingssykepleier vil deretter bistå de nye administratorene med veiledning under øving på refleksjonsmøter utover våren. Det er satt inn fire refleksjonsmøter i årshjulet for 2024 for å holde tak i arbeidsmetoden, men også for at TID-administratorene skal få kontinuerlig trening i å støtte og veilede andre til å bruke til de tiltakene som bestemmes gjennomført i refleksjonsmøtene.

Gevinster

I etterkant av planlagt gjennomføring av opplæringsaktivitetene knyttet til gjennomføring av TID-modellen vil ansatte bli invitert til å evaluere prosessen og til å komme med tilbakemeldinger, innspill og ønsker om videre fagutvikling.

Virksomhetsleder Ellen Nordby sier følgende om satsingen på TID-modellen ved Stange helse- og omsorgssenter: «Jeg mener det er sentralt å få refleksjon satt i system på «SHO». Et slikt refleksjonsmøte er, etter min mening, en god kontekst for å bearbeide følelser på en riktig og bra måte. Jeg tenker at denne typen systematisk refleksjon kan føre til gevinster også for arbeidsmiljø og sykefravær».