Tidligere planforslag for samme areal var lagt ut på høring og offentlig i desember 2022 til januar 2023. Ved sluttbehandling (sak 14/23) fattet kommunestyret følgende vedtak:

Kommunestyret sender saken tilbake til kommunedirektøren med en intensjon om at bebyggelsen i planforslaget får en bedre tilpasning til de eksisterende omgivelsene. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gå i dialog med utbygger for å tilpasse bebyggelsens høyde, takform og skyggevirkninger mot de nærmeste naboene mot øst.

Alle som ønsker kan komme med innspill til planforslaget. Hensikten med offentlig ettersyn er at alle som er berørt eller har interesser i området skal få anledning til å gjøre seg kjent med planforslaget og gi uttalelse til det. Høringsperioden skal være minst 6 uker jf. plan- og bygningslovens § 12-10. I dette tilfellet er det lagt til ytterligere 3 uker pga. sommerferie.

Plankart Hobergvegen 140 og 142

Planforslaget er utarbeidet av Sørensen Arkitektur AS (forslagsstiller) på vegne av Min Bolig As (tiltakshaver). Planområdet ligger i Hobergvegen nord for Kiwi Ottestad. Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av boliger.

Detaljregulering for Hobergvegen 140 og 142 - gi tilbakemelding

Du kan også sende dine inspill til post@stange.kommune.no eller til Postboks 214, 2336 Stange.

Høringsfrist er 25. august 2023.

Etter offentlig ettersyn, vil innkomne uttalelser bli vurdert og nødvendige endringer utført, før planforslaget legges frem til politisk sluttbehandling i planutvalget og kommunestyret.