Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering for Stange idrettspark, PlanID 431.

Plandokumenter

Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapitel VI.  Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem til vedkommende part. Klage må fremsettes skriftlig.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring (11. januar 2024), jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Eventuell klage sendes på e-post til post@stange.kommune.no eller til Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange. 

Klagefristen er 26. januar 2024.