Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vedtatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter

Vedtaket kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker. (annonsert 23.11.2022)

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. (annonsert 23.11.2022)

Klikk her for å komme til selve planen