plan-id 361

Detaljreguleringsplanen er en oppfølging av vedtatt kommunedelplan for InterCity Dovrebanen, Sørli-Brumunddal. Kommunedelplan for strekningen Sørli-Åkersvika ble vedtatt i Stange kommune 15.12.2016. 

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en ny reguleringsplan for dobbeltsporet jernbane på strekningen Stange-Hamar grense. Planen vil ta utgangspunkt i samme trasé for dobbeltsporet som i vedtatte planer. Planen vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for dobbeltspor Sørli-Åkersvika (vedtatt i 2020) og hele reguleringsplanen for dobbeltsporet på strekningen Åkersvika-Hamar grense (vedtatt i 2022).

Bane NOR - Reguleringsendring for strekningen Stange-Hamar

Informasjonsmøte 19. mars

Det avholdes et informasjonsmøte i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsarbeid i aulaen ved Ottestad ungdomsskole (Gubberudvegen 34) tirsdag 19.03.2024 kl. 18:00-20:00.  

Videre i planprosessen vil det bli invitert til informasjons- og dialogmøter med berørte grunneiere, beboere og interessegrupper med flere. Møtene vil bli varslet ved brev, gjennom aviser og på nettsiden til BaneNOR.

Tidslinje

  • Varsel om oppstart av planarbeid mars 2024
  • Offentlig ettersyn juni – august 2024
  • Vedtak kommunestyre høsten/vinter 2024

Innspill

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeidet sendes til Postmottak@banenor.no
Merk innspillene med «Stange – Hamar grense, høringsuttalelser til oppstart reguleringsplan».

Frist for innsendelse av merknader er 04.04.2024. 

Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling.

Spørsmål om prosjektet

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til delprosjektleder i Bane NOR 

Thomas Johansen,
97750855

Planinitiativ og andre relevante dokumenter