Forskrift om fartsgrenser på Mjøsa

Fra forskriften om selve fartsgrensen: 

Fartøy skal ikke gå med høyere fart enn 5 knop innenfor en avstand av 100 meter fra land, båthavner, brygger og/eller andre faste eller flytende installasjoner, herunder oppmerkede anleggsområder.

Beredskapsfartøy i utrykning og/eller øvelse er unntatt fra fartsgrensen i første ledd. Det samme gjelder nyttefartøy i rute- eller chartertrafikk.

Fartsgrensen i første ledd kan overskrides i farvannets farled der sjømerking leder trafikken nærmere land enn 100 meter (merket hovedled i Vorma).