Formannskapet i Stange vedtok 23.08.23 å varsle oppstart av planarbeid med kommunedelplan for miljø og å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Planen tar sikte på å utfylle en allerede vedtatt handlingsplan for klima – og miljø.

Følgende hovedtemaer foreslås:

  • Kommunen som miljømyndighet  
  • Miljøinformasjon 
  • Naturmangfold (og grøntstruktur) 
  • Vannmiljø
  • Forurensning - forurenset grunn/plastforurensning/mikroplast
  • Miljøgifter i produkter 
  • Støy 
  • Landbruk 
  • Samarbeid med næringslivet

Andre tema som vil bli nærmere vurdert i prosessen er orbruk, gjenbruk, gjenvinning og avfallsbehandling klimatilpasning.

Planprogrammet (PDF, 110KB)

Utfyllende informasjon (PDF, 202KB)

Når planprogrammet er vedtatt av kommunestyret etter en høringsrunde vil selve arbeidet med planen starte opp. Målsettingen er at miljøplan skal sluttbehandles av kommunestyret våren 2025. 

Før planen legges frem til sluttbehandling vil et planutkast bli sendt på nye høringsrunde.

Innspill

Innspill/merknader sendes til Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange  innen 1. januar 2024.

Spørsmål kan rettes til Leif Skar, mobil 90643817.