Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering for delfelt BFR1-BFR7 Fallhøgda, Mjøsli PlanID 344 med tilhørende plankart, datert 13.06.23, reguleringsbestemmelser datert 14.09.23, og planbeskrivelse datert 12.04.23.

Plandokumenter

Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapitel VI. Klagefrist er satt til 15. november 2023. Eventuell klage må angi hvilket vedtak som påklages og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes. Klager kan be om at vedtaket som er gjort, ikke må tillates iverksatt før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem til vedkommende part. Klage må fremsettes skriftlig.

Eventuell klage sendes på e-post til post@stange.kommune.no eller til Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange. 

Frist for uttalelse er 15. november 2023.