Ved fullført utbygging vil skolen være en fullverdig tre-parallell barneskole fra 1. til 7. trinn.
Samlet dimensjonerende kapasitet vil være 525 elever. Klasserommene dimensjoneres med
reservekapasitet for å kunne håndtere svingninger i elevtall i de ulike trinnene. Ved
maksimal utnyttelse vil det være kapasitet til 630 elever

  • Utarbeidelse av anbudsunderlag Vinter 2023/2024
  • Kontraktinngåelse med entreprenør Vår 2024
  • Utførelsesfase/Byggeperiode 2024-2027
  • Ferdigstillelse 2027